Terma dan Syarat CIMB Clicks

Terma Akses

SILA BACA & MEMAHAMI TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BERIKUT YANG MENGAWAL AKSES ANDA DALAM LAMAN WEB www.cimbclicks.com.my (SELEPAS INI SECARA KOLEKTIF DIRUJUK SEBAGAI 'LAMAN WEB INI') DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI DALAMNYA (SELEPAS INI JUGA DIRUJUK SEBAGAI 'PERKHIDMATAN DI SINI') DENGAN MENGAKSES LAMAN WEB DAN / ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN DALAM INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT INI. SEKIRANYA SEBARANG MASA, ANDA TIDAK BERSETUJU MENERIMA SEBARANG ATAU SEMUA TERMA & SYARAT INI, ANDA MESTI DENGAN SERTA-MERTA MENGHENTIKAN SEMUA AKSES KE LAMAN WEB DAN / ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DI SINI.

Umum

Laman web dan perkhidmatan di dalamnya dikendalikan, ditadbir, dikekalkan dan diperbangunkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan vendor pihak ketiga. Akses anda ke laman web dan penggunaan perkhidmatan di sini dikawal oleh Terma Akses ini termasuk apa-apa pindaan yang dibuat ke atasnya dan apa-apa polisi operasi tambahan lain yang kami, menurut budi bicara kami, boleh mengenakan dari semasa ke semasa ("Terma Akses").

Selanjutnya, kami juga mempunyai hak tunggal dan budi bicara untuk membuat sebarang pindaan kepada Terma Akses ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang pindaan tersebut melalui notis, antara lain, yang dipaparkan di laman web ini sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari sebelum pindaan tersebut berkuat kuasa dan selepas itu, akses anda seterusnya ke laman web ini dan / atau penggunaan perkhidmatan di sini selepas apa-apa pindaan yang dibuat hendaklah menjadi perjanjian dan penerimaan terikat yang sama.

Walau apa pun yang terkandung di dalam ini, anda bersetuju dan mengakui bahawa walaupun Terma Akses ini mengawal akses anda ke laman web ini dan penggunaan perkhidmatan di sini, perkhidmatan tersebut juga tertakluk kepada terma dan syarat yang berkenaan dengan mana-mana perjanjian yang mengawal langganan dan penggunaan yang sama. Oleh itu, Terma Akses ini hendaklah dibaca bersama dengan terma dan syarat perjanjian tersebut sebagaimana yang berkenaan. Sekiranya terdapat sebarang konflik di antara Terma Akses dan terma dan syarat perjanjian yang digunakan, yang terakhir akan berkuat kuasa.

Sila tujukan sebarang soalan yang mungkin anda ada mengenai Terma Akses ini ke Pusat Hubungan Pengguna kami:

Unit Resolusi Pelanggan (CRU)
P.O. Box 10338
GPO Kuala Lumpur
50710 Wilayah Persekutuan

Tel: +603 6204 7788
Faks: +603 2691 3248
E-mel: cru@cimb.com

Tingkah Laku Anda

Anda bersetuju bahawa akses ke laman web ini dan penggunaan perkhidmatan yang terdapat di dalamnya hendaklah pada setiap masa mengikut semua perundangan, undang-undang dan peraturan yang mengawal perkara yang sama dan anda tidak akan, pada bila-bila masa, cuba atau membantu mana-mana orang lain untuk menghantar apa-apa material, data, komunikasi dan/ atau maklumat ("Kandungan"), melalui laman web ini atau perkhidmatan di sini, yang menyalahgunakan, memfitnah, melanggar hak orang lain, merupakan kesalahan jenayah atau menimbulkan tanggungan sivil, menggalakkan perkauman, kebencian, mengandungi pornografi atau pedofilia, mengandungi sebarang virus atau fail yang merosakkan dan/atau sebaliknya tidak sesuai dengan moral dan kesopanan awam. Anda juga bersetuju untuk tidak menggodam atau cuba mendapatkan akses tanpa izin ke dalam laman web ini dan perkhidmatan di sini, mengganggu keselamatan sumbernya, memberikan maklumat, yang tidak tepat atau palsu, dan/atau sebaliknya menyalahgunakan laman web ini dan perkhidmatan di sini. Sekiranya pada bila-bila masa anda mengetahui atau mengesyaki berlakunya mana-mana aktiviti ini, anda dikehendaki untuk memaklumkan kepada kami dengan serta-merta dan sekiranya gagal atau lambat untuk berbuat demikian, anda juga boleh dipertanggungjawabkan untuk perkara yang sama.

Kami tidak bertanggungjawab tetapi berhak untuk terus memantau atau mengkaji semula akses anda ke laman web ini, CIMB Clicks atau penggunaan perkhidmatan anda di sini. Dengan berbuat demikian, kami boleh menyekat dan atau menggantung akses anda ke laman web ini, CIMB Clicks atau penggunaan perkhidmatan anda di sini dengan serta-merta tanpa memberikan apa-apa sebab dan tanpa memberikan sebarang notis terlebih dahulu sekiranya kami tahu atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa mana-mana transaksi yang tidak dibenarkan, penipuan, penyalahgunaan, salah guna, perbuatan jenayah, kesalahan atau pelanggaran mana-mana undang atau peraturan ("Penyalahgunaan atau Pengeksploitasi") telah atau akan dilakukan dan melaporkan atau melampirkan kepada pihak berkuasa yang relevan termasuk tetapi tidak terhad kepada Bank Negara Malaysia dan Polis Diraja Malaysia apa-apa percubaan yang menggambarkan kepada kami Penyalahgunaan atau Pengeksploitasi akses anda ke laman web ini, CIMB Clicks atau penggunaan perkhidmatan anda di sini. Lebih jauh lagi dan tidak menghina yang disebut terdahulu, kami berhak untuk mengedit atau memadam sebarang Kandungan yang melanggar mana-mana peruntukan dalam Terma Akses ini tanpa notis dan tanpa apa-apa liabiliti kepada anda.

Hak Harta Intelek

Anda dengan ini bersetuju bahawa Kandungan termasuk apa-apa grafik, teks, skrip, muzik, bunyi, gambar, imej, seni, video dan karya multimedia yang lain atau mana-mana kombinasi daripadanya yang tersedia di laman web dan perkhidmatan kami adalah pada setiap masa dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan, cap perkhidmatan, paten dan apa-apa hak harta intelek atau hak proprietinya yang lain, yang semuanya pada setiap masa dimiliki secara eksklusif oleh kami atau vendor pihak ketiga yang berkaitan, pengiklan, sekutu atau orang ketiga yang lain, sekiranya berkenaan.

Walaupun anda boleh muat turun satu (1) salinan Kandungan untuk kegunaan peribadi dan bukan penggunaan komersil (tertakluk kepada anda mengekalkan semua hak cipta dan notis hak proprietinya yang relevan yang terkandung di dalamnya), anda bersetuju bahawa Kandungan itu tidak boleh diterbitkan semula, disalin, dihantar, diterbitkan, dilangsungkan, disiarkan, disesuaikan, disimpan, diedarkan, disebarkan, dikomunikasikan, dipamerkan, dilesenkan, diubah suai, dieditkan, ditapis, diubah, dihubungkan atau digunakan secara keseluruhan atau sebahagiannya dengan apa jua cara tanpa persetujuan ekspres kami terlebih dahulu atau vendor pihak ketiga yang berkaitan, pengiklan, sekutu atau pihak ketiga yang lain, jika berkenaan. Seterusnya, anda tidak boleh memasukkan hyperlink pada laman web ini atau perkhidmatan di sini atau "cermin" atau bingkai yang sama atau mana-mana bahagiannya pada mana-mana laman web atau pelayan lain.

Semua hak dalam laman web ini, perkhidmatan di sini dan Kandungan yang tidak diberikan secara nyata kepada anda di bawah Terma Akses ini atau sebaliknya, pada setiap masa secara nyata disediakan oleh kami atau vendor pihak ketiga yang berkaitan, pengiklan, afiliasi atau orang ketiga yang lain, jika berkenaan.

Caj

Walaupun akses anda ke laman web ini pada masa ini disediakan tanpa sebarang caj, anda bersetuju dan mengakui bahawa kami mempunyai hak tunggal dan budi bicara untuk mengenakan caj untuk sama atau apa-apa perkhidmatan yang mungkin disediakan di sini atau mana-mana bahagiannya pada bila-bila masa di masa hadapan, tertakluk kepada kami memberi anda notis terlebih dahulu tentang perkara yang sama.

Terlebih lagi dan walau apa pun yang sama, anda juga bersetuju dan mengakui bahawa terdapat beberapa perkhidmatan tertentu yang disediakan di sini, sama ada pada masa ini atau tersedia pada masa akan datang, yang memerlukan anda mendaftar dengan kami untuk mengakses dan menggunakan yang sama. Dalam keadaan sedemikian, anda bersetuju dan mengakui bahawa kami mempunyai hak tunggal dan budi bicara untuk mengenakan caj untuk pendaftaran dan / atau akses anda dan untuk menggunakan perkhidmatan tersebut atau mana-mana bahagiannya. Untuk tujuan ini, anda akan dimaklumkan dengan sewajarnya mengenai caj yang berkaitan, sekiranya ada, apabila pendaftaran dan penyempurnaan proses pendaftaran, akses atau penggunaan perkhidmatan tersebut akan menjadi persetujuan dan penerimaan anda yang mengikat yang sama.

Maklumat Sulit

Anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan CIMB (yang boleh didapati di www.cimbbank.com.my atau www.cimbislamic.com) dan fasal-fasal yang terkandung di sini dan Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks, sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut akan dianggap telah dimasukkan sebagai rujukkan kepada Terma Akses ini.

Adalah menjadi polisi kami untuk menghormati privasi apa-apa maklumat yang didedahkan oleh anda berdasarkan kepada akses laman web ini dan penggunaan perkhidmatan di sini ("Maklumat Sulit"). Oleh itu, kami tidak akan mengedit atau mendedahkan Maklumat Sulit anda melainkan sekiranya kami dikehendaki berbuat demikian mengikut mana-mana perundangan, undang atau peraturan, untuk melindungi hak dan harta kami, menguatkuasakan apa-apa peruntukan dalam Terma Akses ini, untuk memberi anda perkhidmatan di sini, bertindak balas kepada sebarang tuntutan bahawa Kandungan itu melanggar hak orang lain atau sebagaimana diperuntukkan di sini.

Walau apa pun di atas, kami mungkin dari semasa ke semasa mendedahkan Maklumat Sulit anda (hanya dalam bentuk agregat atau demografi) kepada vendor pihak ketiga, pengiklan, sekutu atau pihak lain yang berkaitan untuk rekod mereka. Maklumat lanjut tentang bagaimana kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi Maklumat Sulit anda dengan mematuhi undang-undang Malaysia adalah disediakan dalam Notis Privasi kami.

Fasal Privasi

Anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan CIMB (yang boleh didapati di www.cimbbank.com.my atau www.cimbislamic.com) dan fasal-fasal yang terkandung di sini dan Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks, sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut akan dianggap telah dimasukkan sebagai rujukan kepada Terma Akses ini.

Sekiranya anda memberikan maklumat peribadi dan kewangan yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuk maklumat yang berkaitan dengan keluarga terdekat dan tanggungan anda, untuk tujuan membuka atau mengendalikan akaun / kemudahan anda dengan kami atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan kami, anda (a) mengesahkan bahawa anda telah mendapat persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada kami dan untuk kami menggunakannya mengikut Terma Akses dan Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks; (b) bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan pihak ketiga tersebut adalah tepat; (c) bersetuju untuk mengemaskinikan kami secara bertulis sekiranya berlaku sebarang perubahan penting kepada maklumat peribadi dan kewangan tersebut; dan (d) bersetuju dengan hak kami untuk menamatkan Terma Akses dan Perjanjian Pembankan Internet CIMB Clicks sekiranya persetujuan tersebut ditarik balik oleh mana-mana pihak ketiga tersebut.

Di mana anda mengarahkan kami untuk melaksanakan apa-apa jenis transaksi rentas sempadan (termasuk membuat atau menerima bayaran), butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas sempadan (termasuk maklumat yang berkaitan dengan yang terlibat dalam transaksi tersebut) boleh diterima dari atau dihantar ke luar negara, di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung) oleh pengawal selia dan pihak berkuasa luar negeri yang berkaitan dengan tugas sah mereka (misalnya pencegahan jenayah). Dalam mengarahkan kami dan / atau agen kami untuk membuat sebarang transaksi merentas sempadan bagi pihak anda, anda bersetuju dengan pendedahan tersebut di atas bagi pihak anda dan orang lain yang terlibat dalam transaksi rentas sempadan tersebut.

Kami boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa sekarang dan / atau pada masa akan datang menjalankan pemeriksaan rujukan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terhad kepada pelaporan kredit / rujukan dengan agensi pelaporan kredit / rujukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS, FIS dan / atau mana-mana agensi lain dan / atau dari mana-mana institusi kewangan untuk membolehkan kami memastikan status anda seperti yang diperlukan untuk membantu membuat keputusan, contohnya apabila kami perlu (a) menyemak butir-butir mengenai permohonan kredit dan kemudahan berkaitan kredit atau lain-lain; (b) mengurus kredit dan kredit berkaitan akaun atau kemudahan, termasuk menjalankan tinjauan portfolio anda; membayar balik hutang; dan / atau sebarang tujuan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan akaun / kemudahan di bawah perjanjian ini. Anda akan dihubungkan dengan pelaporan kredit / agensi rujukan kepada mana-mana nama lain yang anda gunakan atau telah digunakan, dan mana-mana pemohon bersama dan beberapa pemohon. Kami juga mungkin berkongsi maklumat tentang anda dan bagaimana anda menguruskan akaun / kemudahan anda dengan agensi pelaporan / rujukan kredit yang berkaitan.

Walaupun selepas anda memberikan kami sebarang maklumat, anda akan mempunyai pilihan untuk menarik balik persetujuan yang diberikan sebelum ini. Dalam keadaan seperti itu, kami berhak untuk tidak menyediakan atau menghentikan penyediaan mana-mana produk, perkhidmatan, akaun dan / atau kemudahan yang dikaitkan dengan maklumat tersebut.

Kami berhak untuk meminda klausa privasi ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami dan akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda secara bertulis dan meletakkan sebarang pindaan tersebut di laman web kami dan / atau dengan meletakkan notis di dewan perbankan atau di lokasi yang terkenal di dalam cawangan kami.

Bagi maksud klausa privasi ini, Kumpulan CIMB terdiri daripada CIMB Group Holdings Berhad dan semua syarikat berkaitannya seperti yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016 dan syarikat-syarikat kawalan bersama yang menyediakan perkhidmatan kewangan dan lain-lain yang dikawal selia, tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan bentuk kehadiran lain yang beroperasi di luar Malaysia, dan penggunaan kata-kata "kami" akan dibaca sebagai rujukan kepada Kumpulan CIMB.

Anda selanjutnya bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa tuntutan, kerugian, kerosakan (kewangan dan lain-lain), kecederaan, rasa malu atau liabiliti walau bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti yang ketat atau apa-apa asas (termasuk langsung atau tidak langsung, ganti rugi khas atau sampingan atau punitif atau kerugian keuntungan atau simpanan) yang timbul daripada apa-apa ketidaktepatan atau kerugian, pemotongan atau pengubahsuaian data atau atas apa-apa sebab lain yang berkaitan dengan apa-apa maklumat yang dikemukakan oleh kami kepada pelaporan kredit / rujukan agensi dan / atau mana-mana pihak lain, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau berhubung dengan apa-apa capaian atau penggunaan, atau ketidakupayaan untuk mengakses atau penggunaan oleh pelaporan kredit / agensi rujukan dan / atau pihak lain atau pergantungan kepada maklumat yang terkandung di dalamnya, sama ada disebabkan oleh mana-mana kegagalan teknikal, perkakasan atau perisian apa-apa jenis, gangguan, kesilapan, peninggalan, kelewatan, virus atau sebaliknya bagaimanapun.

Fasal ini hendaklah tanpa menjejaskan sebarang fasal lain dalam Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks yang memperuntukkan pendedahan maklumat.

Sepanjang akses laman web ini dan penggunaan perkhidmatan di sini, anda akan mencari hyperlink ke laman web pihak ketiga, yang tidak berada di bawah kawalan kami, melainkan jika dinyatakan sebaliknya. Hyperlink ini disediakan untuk rujukan anda sahaja dan tidak mewakili dengan cara apa pun pengendorsan atau perjanjian kami yang sama. Oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas akses dan penggunaan anda yang sama atau apa-apa maklumat atau bahan yang terdapat di dalamnya. Kami juga tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang bentuk penghantaran atau komunikasi antara anda dan pihak ketiga tersebut atau penyertaan anda atau penggunaan maklumat, bahan, perkhidmatan atau promosi mereka. Untuk tujuan ini, anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk sama atau mana-mana bahagiannya.

Walau apa pun di atas, kami juga telah menyediakan hyperlink kepada Bank Negara Malaysia di laman web kami, kecuali dinyatakan sebaliknya, akan menunjukkan pematuhan kami terhadap keperluan dan piawaian yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia dan komitmen kami untuk menjadi telus dan bertanggungjawab kepada anda pada setiap masa. Walau bagaimanapun, akses anda kepada hyperlink ini kepada Bank Negara Malaysia dan penggunaan mana-mana maklumat atau bahan yang terdapat di dalamnya hendaklah pada setiap masa ditadbir oleh Terma Penggunaan Bank Negara Malaysia dan apa-apa dasar atau syarat lain yang boleh dikenakan oleh Bank Negara Malaysia berkenaan dengan yang sama, semuanya boleh diakses dari laman webnya. Untuk tujuan ini, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang bentuk penghantaran atau komunikasi antara anda dan Bank Negara Malaysia atau penggunaan maklumat, bahan atau perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia, sama ada melalui laman web atau sebaliknya. Oleh itu, anda bersetuju untuk menjadi bertanggungjawab sepenuhnya untuk sama atau sebahagian daripadanya.

Penafian

Semua Kandungan yang tersedia di laman web ini dan perkhidmatan-perkhidmatan di dalamnya disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "seperti yang ada" dan hanya dimaksudkan untuk rujukan dan maklumat anda, dan tidak boleh, pada bila-bila masa, diandaikan atau disifatkan sebagai bertujuan untuk tujuan perniagaan atau komersil atau untuk menjadi tawaran atau permintaan dan / atau pemberian nasihat berkenaan dengan perkhidmatan pelaburan, kewangan atau perbankan oleh kami dan/ atau mana-mana anak syarikat, sekutu dan rakan perniagaan kami. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat profesional bebas pada setiap masa dan pengesahan Kandungan tersebut sebelum membuat keputusan berdasarkan yang sama.

Walaupun kami akan menggunakan usaha terbaik kami untuk memastikan bahawa Kandungan di sini atau mana-mana bahagiannya, setakat yang mungkin, tepat, lengkap, semasa dan benar, anda mengakui dan bersetuju bahawa sesetengah Kandungan yang dihantar atau disediakan melalui laman web mungkin disediakan oleh pihak ketiga, oleh itu, kami tidak menjamin yang sama dan selanjutnya, kami dengan jelas menolak semua liabiliti untuk sebarang kesilapan, ketinggalan atau kekurangan dalam Kandungan di sini atau mana-mana bahagiannya. Selanjutnya, kami tidak memberi apa-apa waranti, sama ada nyata, tersirat atau statutori, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran atau kebebasan daripada virus. Kami juga tidak menjamin bahawa laman web ini, perkhidmatan di sini dan Kandungan akan memenuhi keperluan anda, tidak terganggu, tepat pada masanya atau selamat.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat penilaian anda sendiri semasa mengakses dan menggunakan laman web ini, perkhidmatan di sini dan Kandungan dan anda bersetuju bahawa akses dan penggunaannya adalah pada setiap masa atas risiko tunggal anda.

Walau apa pun keluasan Terma Akses ini, kami tidak akan, pada bila-bila masa, bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang lain untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang ditanggung (termasuk semua ganti rugi langsung, tidak langsung, khas atau turutan, kerugian ekonomi, kehilangan keuntungan atau kehilangan peluang) yang timbul daripada apa-apa gangguan atau ketiadaan tapak laman web ini, perkhidmatan di sini dan / atau Kandungan dan / atau akses anda dan penggunaan yang sama untuk apa jua sebab selain kegagalan dalam sistem di mana kegagalan itu adalah disebabkan kepada tindakan langsung, kecuaian atau peninggalan kami, atau di mana kami telah dimaklumkan tentang kemungkinannya; atau dari sebarang kelewatan atau kesilapan dalam mana-mana penghantaran atau komunikasi yang berkaitan dengan akses dan penggunaan laman web ini, perkhidmatan di sini dan Kandungan.

Pampasan

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang kami sepenuhnya, pegawai, pengarah, pekerja, agen dan pekhidmat kami tidak berbahaya terhadap semua ganti rugi, kerugian, perbelanjaan dan kos (termasuk kos dan pengeluaran sah) yang kami mungkin mengalami atau menanggung, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, berkaitan dengan atau akibat pelanggaran mana-mana peruntukan di bawah Terma Akses ini.

Pengecualian

Sekiranya kami gagal atau mengabaikan untuk menguatkuasakan apa-apa peruntukan atau remedi di bawah Terma Akses ini untuk apa jua sebab, kami tidak akan ditafsirkan kerana telah mengecualikan hak kami untuk menguatkuasakan perkara yang sama atau tidak mengecualikan hak kami kepada mana-mana yang berterusan, berjaya atau seterusnya pelanggaran yang sama atau apa-apa peruntukan lain dalam Terma Akses ini.

Pelbagai

Kami menyimpan hak dan budi bicara mutlak untuk mengubah suai (termasuk had, menggantikan atau memadam) laman web ini, perkhidmatan di sini dan Kandungan atau mana-mana bahagiannya serta untuk menamatkan atau menyekat akses anda dan / atau penggunaan yang sama pada bila-bila masa. Selaras dengan itu, di mana kami percaya bahawa pengubahsuaian sedemikian adalah besar atau ketara menjejaskan akses dan penggunaan yang sama, kami akan memberitahu anda tentang pengubahsuaian tersebut melalui notis, antara lain, dipaparkan di laman web ini sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum pengubahsuaian berkuat kuasa, kecuali jika keadaan di luar kawalan kami menghadkan keupayaan dan usaha kami untuk berbuat demikian.

Undang-undang & Bidang Kuasa

Walau pun dari mana anda memperolehi atau cuba mendapatkan akses ke laman web ini dan / atau perkhidmatan di sini, anda bersetuju bahawa Terma Akses ini, prestasi dan kelakuan anda di bawahnya, akses anda ke laman web ini dan penggunaan perkhidmatan di sini dan / atau Kandungan dan apa-apa pertikaian yang timbul di bawahnya hendaklah, pada setiap masa, ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Selanjutnya, anda bersetuju untuk menyerahkan dan terikat oleh bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.

Prestasi kewajipan kita di bawah Terma Akses ini adalah tertakluk kepada perundangan, undang-undang dan peraturan sedia ada yang mengawal perkara yang sama dan tiada apa-apa yang terkandung dalam Terma Akses ini mengurangkan hak kami untuk mematuhi sebarang permintaan kerajaan atau keperluan undang-undang yang berkaitan dengan akses laman web ini dan penggunaan perkhidmatan di sini atau berkenaan dengan Kandungan atau mana-mana bahagiannya yang disediakan atau diperolehi oleh kami untuk kegunaan anda.

Versi cetak Terma Akses ini dan apa-apa notis, mesej atau komunikasi yang diberikan dalam bentuk elektronik boleh diterima dalam prosiding kehakiman atau pentadbiran berdasarkan atau berhubungan dengan Terma Akses ini, sehingga ke tahap yang sama dikekalkan dalam bentuk cetakannya.

Hakcipta 2018

CIMB Bank Berhad


Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks

Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks (selepas ini dirujuk sebagai "Perjanjian") menetapkan terma dan syarat yang mengawal penggunaan CIMB Clicks anda, yang merupakan Perkhidmatan Perbankan Internet yang disediakan oleh CIMB Bank Berhad (No Syarikat: 13941-P) (selepas ini disebut sebagai "CIMB Bank") kepada pelanggan yang layak, untuk membolehkan mereka mengakses dan menggunakan Akaun dan kemudahan, produk dan perkhidmatan perbankan mereka yang disediakan oleh CIMB Bank, CIMB Islamic Bankdan / atau mana-mana anak syarikatnya, sekutu dan rakan kongsi perniagaan.

Melainkan dinyatakan sebaliknya di sini, penggunaan CIMB Clicks anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini yang merupakan tambahan kepada terma dan syarat yang digunakan untuk mana-mana Akaun, kemudahan, produk dan perkhidmatan yang anda boleh langgan atau mempunyai dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, dan sebarang kemudahan, produk dan perkhidmatan lain yang boleh diperolehi dari CIMB Bank, CIMB Islamic Bank dan/atau mana-mana anak syarikat, sekutu dan rakan perniagaannya.

Perjanjian ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma Akses CIMB Bank, borang pendaftaran CIMB Clicks dan apa-apa bahan pengajaran atau Panduan Pengguna yang disediakan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank kepada anda serta apa-apa terma, syarat dan peruntukan lain yang CIMB Bank, CIMB Islamic Bank dan/atau mana-mana anak syarikat, sekutu dan rakan perniagaannya boleh tetapkan dari semasa ke semasa. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara Perjanjian ini dan perjanjian lain yang anda miliki dengan CIMB Bank, CIMB Islamic Bank atau mana-mana subsidiarinya, sekutu dan / atau rakan kongsi perniagaan, terma dan syarat Perjanjian ini akan mengatasi sejauh mana ia berkaitan untuk menggunakan CIMB Clicks anda.

Definisi

 • "Akaun" bermaksud satu atau lebih deposit simpanan, semasa, deposit tetap, akaun pelaburan, Akaun Mata Wang Asing, pinjaman/Pembiayaan, kad kredit, pelaburan atau apa-apa akaun lain yang boleh diakses melalui CIMB Clicks sebagai boleh ditentukan oleh CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa.
 • "Perjanjian" bermaksud terma dan syarat Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks di sini, seperti yang boleh diubah dari semasa ke semasa.
 • "Perkhidmatan Perbankan" merujuk kepada kemudahan, produk dan perkhidmatan yang dikenal pasti di sini atau seperti yang disediakan oleh CIMB Bank, CIMB Islamic Bank dan / atau mana-mana anak syarikat, sekutu dan rakan niaga dari semasa ke semasa melalui Internet.
 • "Hari perniagaan" bermaksud hari di mana CIMB Bank dibuka untuk perniagaan di Kuala Lumpur.
 • "PIN ATM CIMB" bermaksud nombor enam digit Nombor Identiti Individu untuk Kad atau Kad Kredit Mesin Tunai Automatik "Automated Teller Machine" (ATM) yang dikeluarkan kepada anda di bawah Akaun anda.
 • "CIMB Bank" bermaksud CIMB Bank Berhad (No Syarikat: 13941-P) dan termasuk anak-anak syarikatnya dan penggantinya dalam tajuk dan penerima dan mana-mana yang berkenaan.
 • "CIMB Clicks" bermaksud Perkhidmatan Perbankan, perkhidmatan yang mungkin diakses oleh anda melalui Internet atau mana-mana medium elektronik lain yang diluluskan oleh CIMB Bank mengikut terma dan syarat Perjanjian ini. Untuk tujuan Perjanjian ini, rujukan CIMB Clicks bermaksud dan merujuk kepada perkhidmatan yang boleh diakses oleh anda melalui CIMB Clicks App dan / atau CIMB Eva App, mengikut mana-mana yang berkenaan.
 • "CIMB Clicks App" bermaksud aplikasi mudah alih yang mungkin dimuat turun dan diakses oleh anda melalui peranti mudah alih iOS atau Android untuk menerima Perkhidmatan Messenger CIMB (sekiranya diaktifkan oleh anda) dan/atau melaksanakan Perkhidmatan Perbankan terpilih yang ditentukan oleh CIMB Bank dari semasa ke semasa.
 • "CIMB EVA App" bermaksud aplikasi mudah alih yang boleh dimuat turun dan diakses oleh anda melalui peranti mudah alih iOS atau Android untuk menerima Perkhidmatan Messenger CIMB (sekiranya diaktifkan oleh anda) dan/atau melaksanakan Perkhidmatan Perbankan terpilih yang ditentukan oleh CIMB Bank dari semasa ke semasa dalam bentuk dasar muka sembang.
 • "Perkhidmatan Messenger CIMB" merujuk kepada perkhidmatan makluman dan pemberitahuan yang disediakan di CIMB Clicks App dan CIMB Eva App.
 • "ID Pengguna CIMB Clicks" bermaksud nama unik yang dipilih oleh anda semasa pendaftaran kali pertama anda ke CIMB Clicks, yang terdiri daripada tidak kurang daripada enam (6) dan tidak lebih daripada tiga puluh dua (32) aksara abjad angka yang mesti dimasukkan oleh anda setiap masa anda log masuk ke CIMB Clicks, untuk membenarkan sistem Perbankan Internet CIMB Bank untuk mengaitkannya dengan CRN dan PIN ATM CIMB anda untuk tujuan pengesahan untuk memberikan anda akses kepada CIMB Clicks.
 • "CIMB Islamic Bank" bermaksud CIMB Islamic Bank Berhad (No Syarikat: 671380-H) dan termasuk anak-anak syarikatnya dan penggantinya dalam tajuk dan penerima dan jika mana-mana yang berkenaan.
 • "CRN" bermaksud nombor enam belas digit Kad atau Kad Kredit Mesin Tunai Automatik ("ATM") yang ditetapkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhubung dengan Akaun anda, seperti yang anda ada atau yang dibuka oleh anda, dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan yang mesti dimasukkan bersama PIN ATM CIMB untuk pendaftaran kali pertama anda dengan CIMB Clicks.
 • "Cap jari" bermaksud cap jari yang disimpan pada Peranti Utama anda yang menyokong fungsi pengesahan cap jari dan boleh digunakan di tempat ID Pengguna CIMB Clicks anda untuk mengakses CIMB Clicks App anda untuk melakukan Baki Pantas atau mana-mana Perkhidmatan Perbankan terpilih yang ditentukan oleh CIMB Bank dari semasa ke semasa.
 • "Arahan" bermaksud apa-apa permintaan, permohonan, kebenaran atau arahan dalam bentuk apa pun yang diberikan atau dihantar melalui CIMB Clicks kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank oleh anda atau mana-mana orang lain yang berupa sebagai anda, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan.
 • "Kata Laluan Perbankan Internet" atau "Kata Laluan CIMB Clicks" bermaksud minimum 8 aksara, kata laluan peribadi yang anda pilih untuk mengakses CIMB Clicks dan seterusnya untuk setiap kali anda log masuk ke CIMB Clicks, untuk membolehkan sistem Perbankan Internet CIMB Bank mengaitkannya dengan CRN dan ID Pengguna CIMB Clicks anda untuk tujuan pengesahan sebelum memberikan anda akses ke CIMB Clicks.
 • "JomPAY" bermaksud sistem pembayaran bil negara Malaysia yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd, di bawah naungan Bank Negara Malaysia.
 • "Kerugian" bermaksud sebarang dan semua kerugian, kerosakan (kewangan dan lain-lain), kecederaan, rasa malu, kos, caj, cukai, duti, levi, penalti dan / atau perbelanjaan apa-apa jenis, termasuk yuran guaman atas dasar tanggung rugi penuh.
 • "Pegawai" bermaksud mana-mana pengarah, pegawai, pekerja atau pekhidmat CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • "Penerima Korporat" bermaksud perbadanan yang diluluskan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank di mana Pembayaran boleh dibuat seperti yang boleh ditambah dan diubah dari semasa ke semasa dan dipaparkan di bawah 'Senarai Penerima' di CIMB Clicks.
 • "Pembayaran" bermaksud pembayaran anda untuk apa-apa bil atau apa-apa tuntutan pembayaran lain yang diterima oleh anda dari Penerima Korporat.
 • "Peranti Utama" bermaksud peranti mudah alih yang terakhir yang anda aktifkan CIMB Clicks App atau CIMB Eva App (seperti mana yang mungkin) jika anda telah mengaktifkan CIMB Clicks App atau CIMB Eva App pada pelbagai peranti mudah alih. Sekiranya anda hanya memasang CIMB Clicks App atau CIMB Eva App pada satu peranti mudah alih, maka peranti mudah alih itu akan menjadi Peranti Utama.
 • "Pemberitahuan Tekanan" bermaksud pemberitahuan dan jenis mesej lain yang mungkin dihantar ke Peranti Utama anda walaupun Peranti Utama anda dikunci, dalam bersedia, atau CIMB Clicks App atau CIMB Eva App tidak berjalan.
 • "Baki Pantas" bermaksud perkhidmatan siasatan akaun pada CIMB Clicks App yang boleh diakses oleh anda menggunakan ID Pengguna CIMB Clicks atau menggunakan Pengesahan Cap Jari (jika peranti mudah alih anda menyokong fungsi pengesahan cap jari).
 • "SecureTAC" adalah ciri keselamatan tambahan untuk CIMB Clicks App yang telah dilaksanakan untuk menyediakan perlindungan kedua bagi transaksi perbankan dalam talian, sebagai tambahan kepada Log Masuk Pengguna dan Kata Laluan Masuk CIMB Clicks. SecureTAC didaftarkan dengan ID Pengguna CIMB Clicks User ID dan peranti mudah alih anda dengan memasukkan TAC anda untuk mengakses dan melaksanakan Perkhidmatan Perbankan yang tersedia di CIMB Clicks App.
 • "TAC pada SMS" adalah kod 6 digit yang dihantar ke nombor telefon berdaftar anda dalam rekod CIMB Bank.
 • "TAC pada CIMB Messenger" adalah kod 6 digit yang dihantar ke Peranti Utama pelanggan.
 • "Kod Pemberikuasaan Transaksi ("Transaction Authorization Code")" (TAC) adalah ciri keselamatan yang telah dilaksanakan untuk menyediakan perlindungan kedua bagi transaksi perbankan dalam talian, sebagai tambahan kepada Log Masuk Pengguna dan Kata Laluan CIMB Clicks. Ia adalah kod unik 6 digit yang perlu dimasukkan untuk transaksi dalam talian tertentu yang mungkin dihantar kepada anda melalui TAC pada SMS atau TAC pada CIMB Messenger. Sekiranya anda melakukan Perkhidmatan Perbankan melalui CIMB Clicks di www.cimbclicks.com.my dan mempunyai Perkhidmatan CIMB Messenger diaktifkan pada CIMB Clicks App anda, anda akan menerima TAC melalui TAC pada CIMB Messenger. Jika anda melakukan Perkhidmatan Perbankan melalui CIMB Clicks di www.cimbclicks.com.my tanpa Perkhidmatan CIMB Messenger diaktifkan pada CIMB Clicks App anda, anda akan menerima TAC melalui TAC pada SMS. Jika anda melakukan Perkhidmatan Perbankan melalui CIMB Clicks App atau CIMB Eva App, anda akan menerima TAC melalui TAC pada SMS.
 • "Pemindahan" bermaksud pemindahan dana di dalam Akaun CIMB Bank atau Akaun Bank CIMB Islamic atau Akaun pihak ketiga yang dikendalikan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atau sebarang pemindahan lain yang mungkin disediakan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa.
 • "anda" bermaksud pelanggan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang mempunyai satu atau lebih Akaun yang dipegang oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan setiap orang yang menggunakan atau diberi kuasa untuk menggunakan kata laluan Perbankan Internet dan ID Pengguna CIMB Clicks atau cara akses lain yang mungkin ditubuhkan atau diluluskan oleh CIMB Bank.

1. Permohonan Dan Pendaftaran Kepada CIMB Clicks

 • 1.1 Tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di sini, CIMB Clicks disediakan untuk permohonan dan pendaftaran kepada pelanggan, yang mempunyai satu atau lebih Akaun sedia ada dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 1.2 Pemegang Bukan Akaun boleh mendaftar untuk CIMB Clicks hanya selepas membuka Akaun secara fizikal dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 1.3 Akaun yang memerlukan dua atau lebih penandatangan untuk membuat pemindahan, pengeluaran dan transaksi lain tidak layak untuk CIMB Clicks.
 • 1.4 Untuk mendaftarkan CIMB Clicks, anda perlu mempunyai Kad ATM, Kad Debit atau Kad Kredit, mengikut mana-mana yang berkenaan. PIN ATM CIMB digunakan hanya satu kali semasa pendaftaran di mana anda akan meneruskan untuk menamakan kata laluan Perbankan Internet. Selepas itu, anda akan mengakses CIMB Clicks menggunakan kata laluan Perbankan Internet anda.
 • 1.5 Pelanggan sedia ada yang tidak memiliki Kad ATM, Kad Debit atau Kad Kredit, mesti terlebih dahulu memohon Kad ATM, Kad Debit atau Kad Kredit (mengikut mana-mana yang berkenaan) berhubung dengan Akaun sedia ada mereka dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 1.6 PIN ATM CIMB boleh dipohon dari CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank mengikut mana-mana prosedur dan arahan sebagaimana yang ditetapkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa. Ini ialah PIN nombor 6 digit pilihan anda.
 • 1.7 Sebarang permohonan untuk mendaftarkan CIMB Clicks dan akses ke atasnya, tertakluk pada setiap masa kepada budi bicara mutlak CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank dan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan, untuk menafikan kemampuan anda untuk mengakses CIMB Clicks, untuk menghadkan akses atau transaksi anda atau membatalkan akses anda ke CIMB Clicks tanpa diwajibkan untuk memberikan sebarang sebab penolakan tersebut.

2. Prosedur Untuk Pendaftaran Dan Akses Kepada CIMB Clicks

 • 2.1 Untuk mendaftarkan CIMB Clicks, anda perlu mendaftar dalam talian di www.cimbclicks.com.my dengan mengklik pada tab Pendaftaran Dalam Talian.
  • i) Di mana anda mempunyai Kad ATM, Kad Debit atau Kad Kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank bersama-sama Pin ATM untuk Kad ATM, Kad Debit atau Kad Kredit.

   Anda hendaklah menggunakan Nombor CRN, Pin ATM dan masukkan 'captcha' yang muncul pada skrin untuk satu kali sahaja semasa pendaftaran di www.cimbclicks.com.my. Anda juga akan mencalonkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet mengikut Klausa 2.3 di sini. Selepas itu, anda akan mengakses CIMB Clicks menggunakan ID Pengguna CIMB Clicks dan kata laluan Perbankan Internet anda.
  • ii) Di mana anda mempunyai Kad Kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan anda tidak mempunyai atau belum memperoleh Pin ATM untuk Kad Kredit tersebut

   Anda hendaklah menggunakan Nombor CRN, masukkan 'captcha' yang muncul di skrin dan berikan butir-butir peribadi anda sekali sahaja semasa pendaftaran di www.cimbclicks.com.my. Anda juga akan mencalonkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet mengikut Klausa 2.3 di sini. Selepas itu, anda akan mengakses CIMB Clicks menggunakan ID Pengguna CIMB Clicks dan kata laluan Perbankan Internet anda.
  • Di mana anda mempunyai produk pinjaman / pembiayaan (termasuk produk sewa beli / sewa beli-i), pelaburan berstruktur atau amanah saham dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank

   Anda hendaklah menggunakan nombor akaun pinjaman / pembiayaan, Nombor Perjanjian Induk/ Nombor Akaun Kustodial Sekuriti atau nombor akaun unit amanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, masukkan 'captcha' yang muncul di skrin dan berikan butir-butir peribadi anda sekali sahaja semasa pendaftaran di www.cimbclicks.com.my. Anda juga akan mencalonkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet mengikut Klausa 2.3 di sini. Selepas itu, anda akan mengakses CIMB Clicks menggunakan ID Pengguna CIMB Clicks dan kata laluan Perbankan Internet anda.
 • 2.2 Anda juga mungkin dikehendaki untuk memberikan CIMB Bank dengan maklumat pelanggan tertentu sebagaimana, dalam pendapat tunggal CIMB Bank diperlukan untuk memberikan Perkhidmatan Perbankan yang berkesan termasuk antara lain nama, alamat, tarikh lahir, nombor hubungan dan alamat e-mel dan soalan keselamatan. Maklumat ini akan dikekalkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank untuk tujuannya sendiri termasuk memasarkan perkhidmatan dan profil kewangan masing-masing.
 • 2.3 Setelah anda berjaya mengesahkan (i) CRN, PIN ATM CIMB dan 'captcha' atau (ii) CRN, 'captcha' dan butir peribadi anda atau (iii) nombor akaun pinjaman / pembiayaan, Nombor Perjanjian Induk /Nombor Akaun Kustodial Sekuriti atau nombor akaun amanah, 'captcha' dan butir-butir peribadi anda; TAC pada SMS akan dihantar kepada anda berdasarkan nombor peranti mudah alih yang disediakan oleh anda kepada Bank. Anda akan memasukkan TAC pada SMS dan selepas itu, pilih dan masukkan ID Pengguna CIMB Clicks pilihan anda yang akan membolehkan akses dan penggunaan CIMB Clicks anda. Anda kemudiannya akan diminta memasukkan kata laluan minimum 8 huruf, kata laluan peribadi.
 • 2.4 Setelah selesai langkah-langkah yang diperlukan di atas dan pengesahan skrin oleh anda, butiran yang disediakan, akses anda ke CIMB Clicks akan tertakluk kepada terma-terma di sini, diaktifkan.
 • 2.5 Berikutan pendaftaran berjaya anda ke CIMB Clicks, anda akan dikehendaki memasukkan ID Pengguna CIMB Clicks anda dan kata laluan Perbankan Internet anda setiap kali anda log masuk ke CIMB Clicks.
 • 2.6 Anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank mempunyai hak untuk membatalkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda tanpa diwajibkan untuk memberi sebarang sebab untuk ketidak esahan tersebut atau memberi jawapan kepada sebarang permintaan maklumat dari kamu. Lebih-lebih lagi, anda bersetuju dan mengakui bahawa anda tidak akan memegang CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank bertanggungjawab terhadap sebarang Kerugian, yang anda mungkin mengalami akibat pembatalan tersebut.

3. Tatacara Mendapatkan Semula Pengguna ID CIMB Clicks dan Menetapkan Semula Kata Laluan Perbankan Internet

 • 3.1 Sekiranya anda lupa ID Pengguna CIMB Clicks dan / atau Kata Laluan Perbankan Internet anda, anda boleh mendapatkan semula ID Pengguna CIMB Clicks anda dan / atau menetapkan semula Kata Laluan Perbankan Internet anda melalui talian di www.cimbclicks.com.my dan mengklik pada tab Lupa ID & Kata Laluan.
  • i) Di mana anda mempunyai Kad ATM, Kad Debit atau Kad Kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank bersama-sama Pin ATM untuk Kad ATM, Kad Debit atau Kad Kredit

   Anda hendaklah menggunakan Nombor CRN, Pin ATM dan masukkan 'captcha' yang muncul di skrin untuk tujuan pengesahan untuk mendapatkan ID Pengguna CIMB Clicks anda dan / atau untuk menetapkan semula dan menukar Kata Laluan Perbankan Internet anda.
  • ii) Di mana anda mempunyai Kad Kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan anda tidak mempunyai atau belum memperoleh Pin ATM untuk Kad Kredit tersebut

   Anda hendaklah menggunakan Nombor CRN, masukkan 'captcha' yang muncul di skrin dan TAC pada SMS yang dihantar kepada anda untuk tujuan pengesahan untuk mendapatkan ID Pengguna CIMB Clicks anda dan / atau untuk menetapkan semula dan menukar Kata Laluan Perbankan Internet anda.
  • iii) Di mana anda mempunyai produk pinjaman, pelaburan berstruktur atau amanah saham dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank

   Anda hendaklah menggunakan nombor akaun pinjaman atau Nombor Perjanjian Induk / Nombor Akaun Kustodial Sekuriti atau nombor akaun unit amanah, masukkan 'captcha' yang muncul di skrin dan TAC pada SMS yang dihantar kepada anda untuk tujuan pengesahan untuk mendapatkan semula ID Pengguna CIMB Clicks dan / atau menetapkan dan ubah Kata Laluan Perbankan Internet anda
 • 3.2 Setelah berjaya mengesahkan (i) CRN, PIN ATM CIMB dan 'captcha' atau (ii) CRN, 'captcha' dan TAC pada SMS atau (iii) nombor akaun pinjaman atau Nombor Perjanjian Induk / Nombor Akaun Kustodial Sekuriti atau nombor akaun amanah saham, 'captcha' dan TAC pada SMS; ID Pengguna CIMB Clicks anda akan dipaparkan.
 • 3.3 Sekiranya anda ingin terus menetapkan semula dan menukar Kata Laluan Perbankan Internet anda, anda perlu memasukkan kata laluan minimum 8 huruf, kata laluan peribadi yang baru dan mengesahkan kata laluan baru tersebut. Selepas itu, anda perlu memasukkan TAC pada SMS dan mengemukakan permintaan untuk membolehkan Kata Laluan Perbankan Internet anda ditetapkan semula dan diubah.
 • 3A. Prosedur untuk Persediaan Kali Pertama CIMB Eva App dan Log Masuk Berterusan ke CIMB Eva App:
  • i) Setelah anda memuat turun dan memasang CIMB Eva App, anda akan diminta untuk melakukan persediaan kali pertama yang memerlukan anda memasukkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda.
  • ii) Setelah berjaya memberikan dan mengesahkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda, anda akan dihantar TAC pada SMS yang anda perlu masukkan.
  • iii) Setelah selesai langkah-langkah yang diperlukan secara terperinci pada skrin dan kemasukan TAC ke atas SMS, anda akan menyelesaikan persediaan kali pertama untuk CIMB Eva App anda dan akan mulai menerima makluman dan pemberitahuan yang boleh diakses dalam modul Pemberitahuan pada CIMB Eva App.
  • iv) Berikutan persediaan anda yang berjaya dalam CIMB Eva App, sekiranya anda ingin melaksanakan Perkhidmatan Perbankan terpilih melalui CIMB Eva App, anda akan dikehendaki memasukkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda setiap kali anda log masuk ke CIMB Eva App.
  • v) Anda dibenarkan membuat persediaan CIMB Eva App di dalam lebih daripada satu peranti mudah alih untuk satu ID Pengguna CIMB Clicks pada bila-bila satu masa, tertakluk kepada had bilangan peranti mudah alih yang dibenarkan yang ditetapkan oleh CIMB Bank.
 • 3B. Prosedur untuk persediaan kali pertama CIMB Clicks App dan log masuk berikutnya ke CIMB Clicks App:
  • i) Selepas anda memuat turun dan memasang CIMB Click App, anda akan dikehendaki memasukkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda.
  • ii) Selepas berjaya mengesahkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda, anda akan mengaktifkan: - i). Perkhidmatan Messenger CIMB (pilihan), ii) Pengesahan Cap Jari (hanya tersedia untuk peranti mudah alih yang disokong dan pilihan), (iii) Baki Pantas (pilihan), dan (iv) SecureTAC.
  • iii) Seterusnya, anda akan dikehendaki untuk meminta TAC, yang akan dihantar ke telefon bimbit anda melalui SMS. Untuk melengkapkan Penyediaan Masa Pertama dengan berjayanya, anda perlu memasukkan TAC yang anda minta.
  • iv) Setelah selesai langkah-langkah di atas, anda akan dapat mengakses Perkhidmatan Perbankan yang tersedia di CIMB Clicks App.
  • v) Selepas persediaan anda berjaya di dalam CIMB Clicks App, sekiranya anda ingin melaksanakan Perkhidmatan Perbankan terpilih melalui CIMB Clicks App, anda akan dikehendaki untuk memasukkan ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda dan pilih Perkhidmatan Perbankan dari "I Want To" "drop down list" setiap kali anda log masuk ke CIMB Clicks App.
  • vi) Sekiranya anda ingin log masuk ke CIMB Clicks App menggunakan Cap Jari, anda akan dikehendaki untuk mengetik "Log masuk menggunakan ID Sentuh" pada peranti iOS anda atau "Log masuk menggunakan Cap Jari saya" pada peranti Android anda, imbas Cap Jari pada Peranti anda dan masukkan Kata Laluan Perbankan Internet anda setiap kali anda log masuk ke CIMB Clicks App.
  • vii) Sekiranya anda ingin mengakses Baki Pantas pada CIMB Clicks App, anda akan dikehendaki memasukkan ID Pengguna CIMB Clicks anda dan pilih "Lihat Baki Pantas" dari "I Want To" "drop down list" setiap kali anda log masuk ke CIMB Clicks App.
  • viii) Sekiranya anda ingin mengakses Baki Pantas pada CIMB Clicks App menggunakan Cap Jari, anda akan dikehendaki untuk mengetik "Log masuk menggunakan ID Sentuh" pada peranti iOS anda atau "Log masuk menggunakan Cap Jari saya" pada peranti Android anda, imbas Cap Jari anda peranti mudah alih setiap kali anda log masuk ke CIMB Clicks App.
  • ix) Anda dibenarkan membuat persediaan CIMB Clicks App di dalam lebih daripada satu peranti mudah alih untuk satu ID Pengguna CIMB Clicks pada bila-bila satu masa, tertakluk kepada had bilangan peranti mudah alih yang dibenarkan seperti yang ditetapkan oleh CIMB Bank.

4. Penerimaan Terma dan Syarat

 • 4.1 Anda mengakui bahawa pada kali pertama anda memohon untuk mendaftarkan CIMB Clicks, anda dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat Perjanjian ini dan anda selanjutnya mengakui dan menerima semua risiko yang wujud berkaitan dengan akses, menjalankan, menerima dan / atau melaksanakan sebarang Perkhidmatan Perbankan dan sebarang transaksi melalui Internet, CIMB Clicks atau mana-mana medium elektronik lain yang diluluskan oleh CIMB Bank.
 • 4.2 Anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat Perjanjian ini dalam akses dan penggunaan CIMB Clicks CIMB Bank, atau mana-mana medium elektronik lain yang diluluskan oleh CIMB Bank.
 • 4.3 CIMB Clicks disediakan "sedia ada," "seperti yang ada," dan dengan semua kecacatan. Pihak CIMB Bank menafikan semua waranti, nyata dan tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa waranti kebolehdagangan, kualiti maklumat, kesenangan yang tenang, tidak melanggar, tajuk, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. CIMB Bank tidak menjamin bahawa CIMB Clicks adalah bebas dari kesilapan, tidak terganggu, bebas dari spyware, malware, adware, virus, worm, atau kod niat jahat lain, atau akan berfungsi untuk memenuhi keperluan anda. CIMB Bank tidak menjamin bahawa CIMB Clicks akan berfungsi dengan sistem pengendalian anda atau dengan mana-mana perisian lain yang dipasang pada komputer atau peranti mudah alih anda dan menafikan sebarang liabiliti yang timbul daripada ketidakupayaan anda untuk memasang CIMB Clicks App dan CIMB Eva App dan / atau ketidakupayaan anda untuk mengakses dan / atau mengakses sepenuhnya Perkhidmatan Perbankan menerusi aplikasi tersebut.
 • 4.4 Bagi mengelakkan keraguan dan walau apa pun yang terkandung di dalam Perjanjian ini, anda bersetuju dan mengakui bahawa tidak ada apa pun yang CIMB Bank dan / atau sekutunya bertanggungjawab secara langsung, tidak langsung, khas, punitif, teladan, berbangkit atau apa-apa ganti rugi lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan harta benda, kehilangan penggunaan, kehilangan perniagaan, kerugian ekonomi, kehilangan data atau kehilangan keuntungan, tanpa mengambil kira bentuk tindakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kontrak, kecuaian, atau tindakan penyeksaan yang lain) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan dan / atau akses CIMB Clicks dan/atau Perkhidmatan Perbankan atau dari sebarang maklumat, kandungan, bahan, produk (termasuk perisian) atau perkhidmatan lain yang dimasukkan atau sebaliknya disediakan kepada anda melalui CIMB Clicks atau mana-mana medium elektronik lain yang diluluskan oleh CIMB Bank walaupun CIMB Bank atau pekerjanya, wakil atau sekutunya telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan atau kerugian tersebut kecuali secara langsung disebabkan oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja CIMB Bank.

5. Tanggungjawab - CRN, PIN ATM CIMB, ID Pengguna CIMB Clicks, Kata Laluan CIMB Clicks, Cap Jari dan TAC

 • 5.1 Anda bersetuju dan mengakui bahawa anda akan sentiasa menyimpan PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks secara rahsia dan tidak akan berkongsi atau mendedahkan CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC, SecureTAC, ID Pengguna CIMB Clicks dan Cap Jari kepada mana-mana orang, termasuk mana-mana Pegawai CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank. Anda bertanggungjawab untuk mengamalkan penjagaan, ketekunan dan langkah berjaga-jaga dengan bersungguh-sungguh untuk melindungi peranti mudah alih anda dari kehilangan, kecurian atau penggunaan peranti mudah alih anda secara penipuan untuk mengelakkan penggunaan sebarang TAC pada SMS yang tidak dibenarkan atau TAC pada CIMB Messenger yang dihantar ke peranti mudah alih anda.
 • 5.2 Anda hendaklah sentiasa mematuhi semua langkah keselamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berkaitan dengan CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC, ID Pengguna CIMB Clicks dan Cap Jari serta seterusnya, anda mesti mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah yang perlu untuk memastikan bahawa tiada orang lain mempunyai atau akan diberikan akses kepada PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC ,TAC, ID Pengguna CIMB Clicks dan Cap Jari serta tindakan pencegahan yang mungkin termasuk antara lain, dengan segera menghafal PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks dan memusnahkan apa-apa sampul atau dokumen di mana ia dinyatakan (jika ada), tidak mengekalkan PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks dalam apa jua bentuk kecuali dalam ingatan, tidak meninggalkan komputer anda dan / atau peranti mudah alih anda tanpa pengawasan semasa mengakses CIMB Clicks dan memastikan orang lain tidak melihat anda memasukkan PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks apabila akses kepada CIMB Clicks serta memastikan anda log keluar dari CIMB Clicks sebaik sahaja anda menggunakannya.
 • 5.3 Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab ke atas semua akses dan / atau penggunaan CIMB Clicks yang dibuat melalui CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC, ID Pengguna CIMB Clicks dan Cap Jari sama ada sebenarnya dibuat oleh anda atau oleh mana-mana orang lain yang berupa anda. Anda seterusnya bersetuju bahawa PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC dan / atau ID Pengguna CIMB Clicks anda akan berfungsi sebagai cara untuk mengesahkan identiti anda kepada CIMB Bank dan CIMB Islamic untuk tujuan transaksi yang dipertimbangkan di bawah CIMB Clicks. Dalam hal ini anda memberi kuasa kepada CIMB Bank dan CIMB Islamic untuk menerima, ikut serta bertindak atas arahan anda semasa mengesahkan identiti anda melalui PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC dan / atau ID Pengguna CIMB Clicks dan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab bertindak atas arahan dengan suci hati.
 • 5.4 Jika anda mendapati atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC dan ID Pengguna CIMB, komputer anda dan / atau peranti mudah alih anda telah dikompromikan dengan apa-apa cara dan / atau anda telah menerima apa-apa kenyataan, data atau maklumat yang menunjukkan bahawa transaksi tidak sah telah berlaku atau sebaliknya tidak dimaksudkan untuk anda, anda hendaklah dengan serta-merta memberitahu CIMB Bank melalui telefon di Pusat Perhubungan Pengguna yang dinyatakan dalam Klausa 14.1 dan / atau mengikut terma, syarat dan / atau prosedur yang ditetapkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa. Untuk mengelakkan keraguan, semua panggilan telefon yang dibuat ke Pusat Hubungan Pengguna CIMB Bank akan dicatat oleh CIMB Bank.
 • 5.5 Tertakluk kepada Klausa 5.7, sehingga CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank menerima dan mencatatkan pemberitahuan sedemikian di bawah Klausa 5.4 di atas, anda akan bertanggungjawab ke atas semua transaksi sedemikian, yang dijalankan melalui CIMB Clicks, sama ada atau tidak dijalankan atau dibenarkan oleh anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda akan bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dilakukan melalui CIMB Clicks sehingga masa pemberitahuan dibuat dan dicatatkan menurut Klausa 5.4 di atas, atau sebaliknya, sehingga masa pemberitahuan sepatutnya dibuat, yang untuk mengelakkan keraguan, dengan serta-merta anda mengetahui atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, ID Pengguna TAC dan CIMB Clicks anda telah dikompromikan dengan apa-apa cara dan / atau anda telah menerima apa-apa pernyataan, data atau maklumat yang menunjukkan bahawa transaksi tidak sah telah berlaku atau sebaliknya tidak dimaksudkan untuk anda. Sekiranya pemberitahuan sedemikian ditangguhkan atas apa-apa sebab, anda hendaklah, sebagai tambahan untuk bertanggungan bagi semua transaksi yang dijalankan sehingga ke titik rujukan masa, bertanggungan bagi kerugian sebenar yang berlaku selepas titik masa tersebut, sehingga pemberitahuan sebenar dibuat oleh anda, diterima dan dicatat oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tertakluk kepada Klausa 5.8 di bawah.
 • 5.6 Apabila pemberitahuan anda menurut Klausa 5.4 di atas diterima oleh CIMB Bank, anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank boleh, atas hak dan budi bicaranya, menggantung akses anda ke CIMB Clicks sehingga CRN baru disediakan dan / atau PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks baru (mengikut mana-mana yang berkenaan) dikeluarkan atau dipohon dan / atau percanggahan yang dilaporkan / tidak dilaporkan diselesaikan oleh CIMB Bank.
 • 5.7 Walau apa pun yang terkandung di sini dan untuk mengelakkan keraguan, jika penggunaan CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC, ID Pengguna CIMB Clicks, komputer anda atau peranti mudah alih anda tanpa izin adalah disebabkan oleh tindakan, penipuan, pendedahan, penyalahgunaan anda yang disengajakan, anda adalah bertanggungan bagi penggunaan sedemikian walaupun suatu pemberitahuan dibuat menurut Klausa 5.4 di atas.
 • 5.8 Selanjutnya dan walau apa pun Klausa 5.5 di atas, di mana anda telah menyumbang kepada kerugian yang terhasil daripada transaksi yang tidak dibenarkan dengan melengahkan pemberitahuan di bawah Klausa 5.4 di atas, anda hendaklah, tertakluk kepada Klausa 5.7, bertanggungjawab ke atas kerugian sebenar yang berlaku dalam tempoh kelewatan sedemikian, kecuali untuk:-
  • 5.8.1 Bahagian kerugian yang ditanggung pada mana-mana satu hari yang melebihi had transaksi harian yang terpakai kepada Akaun yang relevan; atau
  • 5.8.2 Bahagian jumlah kerugian yang ditanggung yang melebihi jumlah dana yang ada dalam Akaun anda.
 • 5.9 Selain itu, anda bertanggungjawab terhadap anti-virus dan langkah keselamatan komputer dan peranti mudah alih anda sendiri untuk mengelakkan akses tidak sah kepada transaksi dan akaun anda melalui perkhidmatan ini. Anda mesti mengikut mana-mana peraturan keselamatan lain yang ditetapkan oleh kami sama ada di Laman Web, di bawah mana-mana perjanjian lain dengan kami, atau diberitahu kepada anda oleh kami dengan cara apapun.
 • 5.10 Dengan membolehkan pengesahan Cap Jari untuk mengakses CIMB Clicks App sebagai pengganti ID Pengguna CIMB Clicks, anda bersetuju dan mengakui bahawa Cap Jari yang didaftarkan pada peranti mudah alih anda akan digunakan untuk mengakses CIMB Clicks App.
 • 5.11 Anda mengakui bahawa pengesahan dilakukan oleh CIMB Clicks App dengan modul pengesahan cap jari pada peranti mudah alih anda dan bersetuju dengan proses pengesahan. Anda memahami bahawa modul pengesahan cap jari peranti mudah alih anda tidak disediakan oleh CIMB Bank dan CIMB Bank tidak membuat sebarang perwakilan atau waranti mengenai keselamatan fungsi pengesahan cap jari mana-mana peranti mudah alih dan sama ada ia berfungsi dalam cara pengeluar peranti mudah alih wakili.
 • 5.12 CIMB Bank tidak mewakili atau menjamin bahawa log masuk Cap Jari boleh diakses pada setiap masa atau bahawa ia akan berfungsi dengan mana-mana peralatan elektronik, perisian, infrastruktur atau perkhidmatan perbankan elektronik lain yang boleh ditawarkan oleh CIMB Bank dari semasa ke semasa.
 • 5.13 Anda dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk melindungi peranti mudah alih anda dan tidak menyimpan sebarang Cap Jari kecuali cap jari anda sendiri pada peranti mudah alih anda. Anda faham bahawa apabila pendaftaran yang berjaya dan pembolehan pengesahan cap jari pada CIMB Clicks App, sebarang cetakan cap jari yang disimpan pada peranti mudah alih anda boleh digunakan untuk mengakses CIMB Clicks App anda dan boleh digunakan untuk membenarkan log masuk dan transaksi melalui CIMB Clicks App dan Perkhidmatan di sini.
 • 5.14 Melainkan jika mana-mana undang melarang CIMB Bank daripada mengecualikan atau menghadkan liabiliti kami, CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang anda kena atau ditanggung berkaitan penggunaan atau percubaan menggunakan log masuk Cap Jari, atau arahan anda, atau apa-apa transaksi tanpa izin melalui atau berkaitan penggunaan Cap Jari untuk mengakses CIMB Clicks App dan Perkhidmatan Perbankan di sini. Anda akan menanggung rugi CIMB Bank daripada semua kerugian dan kerosakan yang mungkin dikenakan oleh CIMB Bank berkaitan penggunaan mana-mana Cap Jari anda yang tidak betul pada CIMB Clicks App dan Perkhidmatan Perbankan di sini.
 • 5.15 Dengan mengaktifkan SecureTAC dalam CIMB Clicks App, anda bersetuju dan mengakui bahawa SecureTAC yang didaftar dengan CIMB Clicks User ID dan peranti mudah alih anda akan membolehkan anda mengakses Perkhidmatan Perbankan yang tersedia di CIMB Clicks App melalui SecureTAC. Notifikasi bagi transaksi yang berjaya dan / atau gagal (tidak termasuk urus niaga segera yang gagal) yang disahkan oleh SecureTAC akan dihantar kepada anda melalui CIMB Clicks App atau SMS. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa notis tersebut tidak didedahkan kepada atau diberikan akses kepada mana-mana pihak lain (pendedahan kepada pihak ketiga). CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa perkara yang memalukan, kerugian atau kerosakan apapun yang timbul daripada pendedahan kepada pihak ketiga. Pemberitahuan tersebut boleh dihantar dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris atau bahasa lain yang ditentukan oleh CIMB Bank.

6. Arahan dan Pemberikuasaan

 • 6.1 Anda hendaklah sentiasa bertanggungjawab untuk semua Arahan yang dihantar kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank melalui CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC, ID Pengguna CIMB Clicks tanpa menghiraukan sama ada ia sebenarnya dibuat oleh anda atau oleh mana-mana orang lain yang berupa anda. Anda dengan ini bersetuju dan mengakui behawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak untuk bergantung kepada dan menganggap segala Arahan yang dibuat, diserah atau dilaksanakan menurut kepada penggunaan dan kemasukan CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC, ID Pengguna CIMB Clicks anda sebagai telah dibuat, diserah atau dilaksanakan oleh anda dan oleh itu, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian yang mungkin ditanggung, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, atas akibat yang sama.
 • 6.2 Semua Arahan yang dihantar ke dan / atau diterima oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank melalui CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks anda akan dianggap sebagai Arahan yang tetap dan asli yang dibuat oleh anda. Untuk mengelakkan keraguan, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak berkewajipan untuk mengesahkan Arahan tersebut dengan anda untuk menentukan kesahihannya tetapi CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh, atas hak tunggal dan budi bicaranya, berbuat demikian untuk tujuannya sendiri.
 • 6.3 Tertakluk kepada Klausa 6.6, segala Arahan yang dihantar melalui CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC, ID Pengguna CIMB Clicks anda adalah yang tidak boleh dibatalkan dan mengikat anda atas penghantaran.
 • 6.4 Anda dengan ini memberi kuasa kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank untuk menerima dan bertindak atas Arahan yang dibuat oleh anda berkenaan dengan CIMB Clicks termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran, pemindahan atau apa-apa urusan dengan Akaun anda tanpa pemberikuasaan yang selanjutnya. Selanjutnya, anda bersetuju dan mengakui bahawa tertakluk kepada penerimaan pemberitahuan daripada anda berdasarkan kepada Klausa 5.3 oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan dianggap telah diberikuasa oleh anda untuk menerima dan bertindak atas Arahan kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang dibuat melalui CRN, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, SecureTAC, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks anda, sama ada Arahan tersebut sebenarnya dibuat oleh anda atau oleh mana-mana orang lain yang berupa anda.
 • 6.5 Tertakluk kepada Klausa 6.6 di bawah, jika anda mengetahui atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa Arahan yang dihantar kepada atau diterima oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank adalah tidak tepat atau lengkap, anda hendaklah dengan serta-merta memberitahu CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank melalui telefon di Pusat Hubungan Pengguna yang dinyatakan dalam Klausa 15.1. Untuk mengelakkan keraguan, semua panggilan telefon yang dibuat ke Pusat Hubungan Pengguna CIMB Bank akan dicatat oleh CIMB Bank.
 • 6.6 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab untuk bertindak atas apa-apa permintaan untuk membatalkan, membalikkan, atau membuat pindaan terhadap apa-apa Arahan bagi Pembayaran atau Pemindahan atau apa-apa Arahan selepas ianya dihantar oleh anda kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank. Walaubagaimanapun, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh, menurut budi bicara mereka yang tunggal, membatalkan, membalikkan, atau membuat pindaan Arahan terdahulu sekiranya permintaan anda untuk membatalkan, membalikkan, atau membuat pindaan yang sama diterima dan berkesan sebelum Arahan terdahulu tersebut dilaksanakan. Untuk mengelakkan keraguan, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh mengenakan caj atas anda untuk membuat sedemikian.
 • 6.7 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak untuk menolak untuk melaksanakan apa-apa Arahan diberi oleh anda bagi apa-apa sebab, termasuk tetapi tanpa terhad kepada, di mana Arahan tersebut melanggar mana-mana peruntukan dalam terma dan syarat Perjanjian ini atau tidak selaras dengan mana-mana polisi dan peraturan-peraturan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.
 • 6.8 Tertakluk kepada Klausa 17.6, sekiranya CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank memutuskan untuk bertindak dan / atau melaksanakan mana-mana Arahan atau selainnya mempunyai tanggungjawab untuk bertindak dan / atau melaksanakan sebarang Arahan, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank hendaklah dibenarkan apa-apa masa untuk bertindak dan melaksanakan apa-apa Arahan yang munasabah berhubung dengan sistem dan operasi CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan apa-apa keadaan lain yang kemudiannya berlaku dan dengan sewajarnya, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa Kerugian yang timbul daripada apa-apa kelewatan di pihak CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dalam bertindak dan / atau melaksanakan mana-mana Arahan tersebut.
 • 6.9 Di mana apa-apa Arahan tidak jelas dan/atau tidak selaras dengan Arahan yang lain, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak untuk bergantung dan bertindak atas Arahan berdasarkan kepada tafsiran yang munasabah dimana pengawai percaya dengan suci hati adalah tafsiran yang betul bagi yang sama atau menolak untuk bertindak sehingga CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank menerima Arahan yang baru yang mengikuti bentuk dan cara yang dikehendaki oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 6.10 Apa-apa Arahan yang telah diterima daripada satu pemegang Akaun dalam suatu Akaun bersama yang boleh dikendalikan dengan satu tandatangan yang diberikuasa akan dianggap sebagai Arahan yang benar dan teratur berhubungan dengan Akaun bersama dan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak untuk bertindak, bergantung dan melaksanakan Arahan tersebut tanpa apa-apa liabiliti terhadap pemegang Akaun yang lain atau terhadap orang-orang lain mengikut mana-mana yang berkenaan.
 • 6.11 Tanpa menjejaskan Klausa 6.10, sebelum tindakan atas Arahan daripada mana-mana pemegang Akaun dalam suatu Akaun bersama seperti yang dirujuk di Klausa 6.10 di atas, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank menerima Arahan yang bertentangan atau tidak selaras dengan Arahan mana-mana pemegang akaun lain, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak (tetapi tidak terpaksa) untuk bertindak atas mandat kesemua pemegang Akaun berhubungan dengan Akaun yang diperkatakan walaupun mana-mana Arahan yang sedia ada menyatakan sebaliknya.
 • 6.12 Semua Arahan yang diberi dan transaksi yang berkesan atau dibuat oleh anda pada apa-apa masa selepas tarikh akhir yang ditetapkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang mana Arahan atau transaksi tersebut perlu dilaksanakan pada hari tertentu, pada pemilihan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, dianggap sebagai Arahan atau transaksi yang diberikan, dilaksanakan atau dibuat pada Hari perniagaan berikutnya sebaik selepas hari itu.
 • 6.13 Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya bagi keselamatan dan penjagaan komputer atau peranti mudah alih yang digunakan untuk menjanakan dan/atau menerima TAC atau SecureTAC. CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa transaksi penipuan atau transaksi yang tidak diberikuasa yang tertimbul atas kehilangan TAC atau SecureTAC atau komputer yang lain atau peranti mudah alih yang digunakan untuk menjana dan/atau menerima TAC atau SecureTAC. Segala kehilangan, kecurian, pengambilan jauh atau pemintasan TAC dan/atau mana-mana alat lain digunakan untuk menjana dan/atau menerima TAC termasuk peranti telekomunikasi mudah alih anda mesti dimaklumkan dengan segera kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank di alamat yang dinyatakan di sini dan anda hendaklah bertanggungjawab bagi transaksi-transaksi yang tidak diberikuasa yang berlaku akibat kehilangan atau kecurian.

7. CIMB Clicks

 • 7.1 Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini dan mana-mana terma dan syarat yang lain yang berkaitan kepada Perkhidmatan Perbankan yang tertentu, dan juga tertakluk kepada anda mempunyai dan menggunakan Akaun yang berkaitan berhubungan dengan transaksi yang dibuat melalui CIMB Clicks, CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank menawarkan anda Perkhidmatan Perbankan seperti berikut (sebagai yang berkenaan) :-
  • Maklumat Akaun;
  • 7.1.2 Pemindahan;
  • 7.1.3 Pembayaran;
  • 7.1.4 Tambah nilai prabayar;
  • 7.1.5 Tawaran Awam Permulaan Elektronik (Electronic Initial Public Offering (eIPO)')
  • 7.1.6 Pemesejan Selamat ('Secure Messaging')
  • 7.1.7 Pemohonan Pinjaman; dan
  • 7.1.8 Apa-apa Perkhidmatan Perbankan yang baru yang mungkin ditawarkan oleh CIMB Bank, CIMB Islamic Bank atau anak syarikat, sekutu mereka ataupun pihak ketiga lain dari semasa ke semasa. Dengan menggunakan Perkhidmatan Perbankan yang akan menjadi sedia ada, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini berhubungan dengan Perkhidmatan Perbankan yang baru setakat yang terpakai.
  Dengan menggunakan Perkhidmatan Perbankan dan/atau Perkhidmatan Perbankan yang baru yang akan menjadi sedia ada, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini dan apa-apa kemas kini berhubungan dengan Perkhidmatan Perbankan dan Perkhidmatan Perbankan yang baru dan terma dan syarat dan pihak ketiga yang lain yang menyediakan Perkhidmatan Perbankan, setakat mana yang terpakai.
 • 7.2 Di mana Perkhidmatan Perbankan yang baru diperkenalkan menurut Klausa 7.1.8 di atas, anda bersetuju dan mengakui bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan Perbankan yang baru tersebut, anda adalah terikat dengan terma dan syarat berkuatkuasa yang mengawal Perkhidmatan Perbankan yang baru tersebut.
 • 7.3 Untuk mengelakkan keraguan dan walau apa pun apa-apa yang terkandung dalam Perjanjian ini, anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank mempunyai hak dan budi bicara tunggal untuk mengehadkan, membatalkan ataupun menggantung apa-apa atau kesemua Perkhidmatan Perbankan di sini secara keseluruhan atau sebahagiannya pada setiap masa tanpa memberi apa-apa sebab atau penjelasan yang sama dan tanpa menanggung apa-apa liabiliti terhadap anda dengan pemberian notis terlebih dahulu yang mencukupi melainkan jika pemberian notis terdahulu tersebut tidak tersaur bagi mengelakkan transaksi yang tidak diberikuasa, penipuan, penyalahgunaan, perbuatan jenayah, kesalahan atau pelanggaran mana-mana undang atau peraturan di mana CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tahu atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa telah atau akan dilakukan. Selanjutnya, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank juga boleh menambah, mengeluarkan ataupun menukar jenis transaksi yang sedia ada atau dilaksanakan melalui Perkhidmatan Perbankan ini.

8. Maklumat Akaun

 • 8.1 Anda bersetuju dan mengakui bahawa apa-apa maklumat yang berkenaan dengan Akaun anda yang dilaporkan melalui CIMB Clicks tidak semestinya mencerminkan atau menunjukkan transaksi yang masih belum diproses dan dikemas kini dan oleh itu, tidak seharusnya dianggap sebagai konklusif baki Akaun dan sejarah transaksi anda dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.

9. Pemindahan dan Pembayaran (Termasuk pemindahan dana, pembayaran bil, JomPAY, eIPO dan tambah nilai prabayar)

 • 9.1 Anda bersetuju dan mengakui bahawa Pemindahan dan Pembayaran adalah tidak muktamad atas penerimaan Arahan anda.
 • 9.2 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atau apa-apa pihak ketiga lain yang memberikan Perkhidmatan Perbankan boleh, atas hak dan budi bicara mereka yang tunggal, meminta pengesahan dan/atau maklumat tambahan sebelum pelaksanaan apa-apa Pemindahan atau Pembayaran atau Arahan. Untuk mengelakkan keraguan, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa Kerugian yang mungkin ditanggung oleh anda, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, akibat kegagalan, pengabaian, peninggalan ataupun pilihan untuk tidak meminta pengesahan dan/atau maklumat tambahan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atau apa-apa pihak ketiga lain.
 • 9.3 Anda mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh menentukan had untuk jumlah transaksi Pemindahan dan Pembayaran yang boleh dibuat oleh anda dan/atau jumlah Arahan dan jumlah yang boleh dipindah atau dibayar dibawah yang sama. Selanjutnya, anda mengakui dan bersetuju bahawa Arahan anda akan kekal berkesan untuk perlindungan Bank berkenaan dengan Pemindahan dan Pembayaran yang dibuat dengan suci hati walaupun atas kematian atau kebankrapan atau pembatalan Arahan anda dengan cara-cara lain sehingga notis kematian atau kebankrapan anda atau pembatalan tersebut diterima oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 9.4 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan berusaha untuk melaksanakan apa-apa Pemindahan, Pembayaran dengan segera mengikuti Arahan anda tertakluk kepada Pembayaran, Pemindahan dibuat pada Hari perniagaan, tanpa mengira sama ada Pemindahan, Pembayaran tersebut dibuat pada waktu benar dalam talian atau dijadualkan sebagai Pemindahan dan/atau Pembayaran yang berulang.
 • 9.5 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa Arahan atau Pemindahan atau Pembayaran atau apa-apa kegagalan untuk menyelesaikan atau melaksanakan apa-apa Arahan atau Pemindahan atau Pembayaran di mana:-
  • 9.5.1 Anda mempunyai baki yang tidak mencukupi di dalam Akaun atau garis kredit overdraf yang tidak mencukupi untuk memindah atau membayar jumlah yang berkenaan atau untuk memindah atau membayar fi, cukai, duti, levi, penalti dan / atau perbelanjaan dan/atau faedah yang mungkin dikenakan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa untuk pengunaan CIMB Clicks dan/atau mana-mana Perkhidmatan Perbankan;
  • 9.5.2 Akaun anda yang berkenaan akan tertakluk kepada proses undang-undang ataupun tuntutan yang menyekat transaksi tersebut atau di mana yang sama adalah dibekukan, ditutup atau digantung atas sebab-sebab yang lain;
  • 9.5.3 Penerima Korporat tidak memproses Pembayaran anda dengan segera dan/atau betul;
  • 9.5.4 Anda telah memberi CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank Arahan atau maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap berkaitan dengan, antara lain, jumlah yang perlu dibayar atau dipindah dan butir-butir benefisiari Akaun atau Penerima Korporat, di mana wang tersebut adalah untuk dipindahkan atau dibayar kepada; atau status benefisiari akaun tidak sah dan/atau diliputi di bawah butiran 9.5.2;
  • 9.5.5 Terdapat kesilapan dalam maklumat atau Arahan yang diberi oleh anda semasa proses penghantaran melalui CIMB Clicks;
  • 9.5.6 Anda telah gagal, mengabaikan, meninggalkan ataupun memilih untuk tidak mengikuti arahan, prosedur dan aturan yang terbaru atau terkini untuk mengguna CIMB Clicks ataupun Perkhidmatan Perbankan tertentu yang ditawarkan; atau
  • 9.5.7 Perkara yang sama diakibatkan daripada tindakan atau peninggalan mana-mana pihak ketiga atau kegagalan sistem atau apa-apa perkara yang lain yang berada di luar kawalan CIMB Bank; atau
  • 9.5.8 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tahu atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa suatu penipuan, perbuatan jenayah, kesalahan atau pelanggaran mana-mana undang atau peraturan telah atau akan dilakukan.
 • 9.6 Jika didapati bahawa anda tidak mempunyai dana yang mencukupi atau had kredit yang mencukupi, anda mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, mengikut mana yang berkenaan, akan menolak transaksi dan/atau Arahan dan tidak akan melaksanakan Pemindahan atau Pembayaran bagi tarikh pembayaran berkenaan. Anda dikehendaki membuat perancangan alternatif untuk melaksanakan pembayaran tersebut. Bayaran selanjutnya hanya akan dibuat pada tarikh pembayaran seterusnya di mana Arahan anda adalah untuk pemindahan dana automatik dan debit.
 • 9.7 Anda boleh membatalkan Arahan anda atau Pemindahan atau Pembayaran berdasarkan kepada Klausa 20. Apa-apa Pemindahan atau Pembayaran yang tidak diproses akan dibatalkan pada Hari perniagaan dimana permintaan anda untuk pembatalan diterima. Jika anda menutup apa-apa Akaun berkenaan yang berkaitan dengan Pemindahan atau Pembayaran, apa-apa Pemindahan atau Pembayaran yang tidak diproses yang dijadualkan dari Akaun tersebut ataupun untuk dibayar ke dalam Akaun tersebut juga akan dibatalkan pada hari Akaun tersebut ditutup.
 • 9.8 Berkenaan dengan eIPO, anda hendaklah bergantung kepada penilaian anda sendiri untuk menilai merit, risiko dan kepatuhan saham. Dalam mempertimbangkan saham, jika anda meragui tindakan yang patut diambil, anda hendaklah berunding dengan penasihat profesional anda dengan segera.
 • 9.9 Notis pemberitahuan mengenai kejayaan dan kegagalan Pemindahan dan/atau Pembayaran transaksi akan dihantar kepada anda melalui perkhidmatan pesanan mesej ringkas (SMS) atau CIMB Clicks App. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa notis tersebut tidak didedahkan kepada atau diberikan akses kepada pihak-pihak lain (pendedahan kepada pihak ketiga). CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab atau berliabiliti untuk sebarang rasa malu, kerugian atau kerosakan akibat daripada pendedahan kepada pihak ketiga. Notis pemberitahuan tersebut boleh dihantar dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris atau bahasa yang lain ditentukan oleh CIMB Bank.

10. Pemesejan Selamat

 • 10.1 Anda bersetuju dan mengakui bahawa anda hendaklah menggunakan Perkhidmatan Pemesejan Selamat untuk menghantar mesej yang berkenaan dengan Akaun anda, CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan yang ditawarkan dan tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain termasuk tetapi tidak terhad kepada penghantaran spam atau mesej berantai atau jenis-jenis mesej tanpa diminta yang tidak berkaitan dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, Akaun anda atau CIMB Clicks.
 • 10.2 Anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh menetapkan had ke atas jumlah mesej yang boleh dihantar oleh anda, diterima atau disimpan atau melalui Perkhidmatan Pemesejan Selamat pada setiap masa.
 • 10.3 Anda selanjutnya bersetuju dan mengakui bahawa anda tidak seharusnya menghantar mesej yang lucah, mempunyai ancaman atau memfitnah dengan apa-apa cara.
 • 10.4 Anda bersetuju dan mengakui bahawa apa-apa data, maklumat atau Arahan yang anda berkomunikasi atau menghantar melalui Perkhidmatan Pemesejan Selamat, akan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh anda, dianggap sebagai benar, tepat dan lengkap dan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak untuk bergantung dan di mana perlu, bertindak ke atas apa-apa data, maklumat atau Arahan tanpa menanggung liabiliti berhubung dengannya.
 • 10.5 Menurut Klausa 9.4 dan walau apa pun yang terkandung dalam Perjanjian ini, anda bersetuju dan mengakui bahawa apa-apa komunikasi atau penghantaran yang anda buat dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank melalui Perkhidmatan Pemesejan Selamat yang memenuhi operasi piawaian dan keperluan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, akan dianggap sebagai sah, tepat dan sahih yang sebaik, dan diberi kesan sama seperti komunikasi dokumentari yang ditulis dan / atau ditandatangani.

11. Fi dan Caj

 • 11.1 Anda hendaklah membayar fi, komisen dan caj ('Fi dan Caj'), semua levi dan cukai termasuk cukai perkhidmatan atau GST ("Cukai" yang merangkumi apa-apa penalti yang kena dibayar di bawahnya) berkenaan dengan Perkhidmatan Perbankan di bawah atau sebaliknya bagaimanapun berkaitan dengan Akaun anda. Anda hendaklah membayar kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank semua fi, komisen dan apa-apa caj yang berkenaan pada kadar dan dalam cara yang dikenakan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa berkenaan dengan CIMB Clicks dan/atau apa-apa Perkhidmatan Perbankan yang disediakan di bawahnya.
 • 11.2 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank mungkin memaklumkan kepada anda:-
  • 11.2.1 Fi dan Caj dan/atau apa-apa perubahan yang berkenaan dengan memberi tiga puluh (30) hari notis terdahulu secara bertulis ataupun apa-apa cara yang dianggap terpakai oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
  • 11.2.2 cukai (termasuk cukai perkhidmatan atau GST) dalam apa-apa cara yang dianggap terpakai oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank. Jika anda tidak bersetuju dengan pengenaan Fi dan Caj atau Cukai dan/atau variasi tersebut, anda hendaklah berhenti menggunakan CIMB Clicks atau Perkhidmatan Perbankan yang tertentu yang mana Fi dan Caj atau Cukai tersebut adalah berkenaan. Pengunaan yang berterusan oleh anda dan akses kepada CIMB Clicks ataupun Perkhidmatan Perbankan yang tertentu di mana Fi dan Caj, Cukai dan/atau variasi adalah berkenaan akan dianggap sebagai persetujuan dan penerimaan anda yang mengikat yang sama.
 • 11.3 Anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhak untuk debit Akaun anda yang berkenaan untuk pembayaran apa-apa Fi dan Caj atau Cukai dan/atau penalti yang dikenakan berdasarkan kepada Perjanjian ini termasuk apa-apa cukai Kerajaan, duti setem atau cukai (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan atau GST) yang perlu dibayar akibat pengunaan CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan yang diberikan.
 • 11.4 Anda bersetuju dan mengakui bahawa semua fi, caj, cukai dan duti termasuk tetapi tidak terhad kepada caj telefon dan telekomunikasi yang berkenaan kepada akses dan sambungan kepada CIMB Clicks termasuk apa-apa fi dan caj yang dikenakan oleh Perkhidmatan Pembekal Rangkaian hendaklah ditanggung secara tunggal oleh anda, dan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab atau berliabiliti berhubung dengannya.

12. Pendedahan Maklumat

 • 12.1 Anda dengan ini secara nyata memberi kuasa dan membenarkan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank untuk mendedahkan sebarang dan semua butir-butir dan maklumat yang berkenaan dengan anda sendiri atau Akaun anda atau apa-apa transaksi atau urus niaga di antara anda dan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank kepada mana-mana anak syarikatnya, sekutu dan rakan kongsi perniagaan dan/atau mana-mana orang lain, bagi setakat yang diperlu:-
  • 12.1.1 Untuk melengkapkan, mengesahkan atau menyekat Arahan anda dan/atau melaksanakan Pemindahan atau Pembayaran;
  • 12.1.2 Untuk mematuhi undang-undang, peraturan, agensi kerajaan dan pihak berkuasa di Malaysia dan di tempat lain termasuk perintah dan permintaan mahkamah;
  • 12.1.3 Untuk mengesahkan kewujudan dan keadaan Akaun anda untuk pihak ketiga seperti biro kredit ataupun saudagar;
  • 12.1.4 Untuk memberikan perkhidmatan berkenaan dengan Akaun anda atau untuk menawarkan kemudahan, produk dan perkhidmatan lain melainkan jika anda memberitahu kami yang sebaliknya;
  • 12.1.5 Yang berkenaan dengan pemeriksaan oleh pihak berkuasa perbankan ataupun untuk siasatan aduan;
  • 12.1.6 Di mana anda meminta atau memberi kuasa kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank untuk membuat sedemikian, sama ada dalam tulisan atau sebaliknya;
  • 12.1.7 Untuk melindungi dan mempertahankan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank dan asetnya; dan
  • 12.1.8 Untuk melindungi kepentingan orang ramai termasuk tetapi tidak terhad kepada pengesanan jenayah dan penangkapan penjenayah.
 • 12.2 Tidak menghina peruntukan dalam Klausa 12.1 di atas dan tertakluk kepada peruntukan di bawah yang (i) melarang pendedahan maklumat kepada Kumpulan Syarikat jika dibangkang oleh anda; dan (ii) memerlukan kebenaran nyata untuk pendedahan maklumat kepada pihak ketiga bagi alasan yang dinyatakan, anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada CIMB Bank dan/atau CIMB Islamic Bank untuk mendedah kepada mana-mana agennya, pembekalan perkhidmatan, juru audit, peguam undang-undang, penasihat profesional, perkhidmatan keselamatan dan penjamin di dalam atau luar Malaysia dan kepada syarikat-syarikat dalam kumpulan CIMB Bank serta syarikat-syarikat dalam kumpulan CIMB Group Holdings Berhad, syarikat induk muktamad CIMB Bank ("Kumpulan Syarikat-Syarikat") sama ada Kumpulan Syarikat-Syarikat tersebut menetap, terletak, menjalankan perniagaan, diperbadankan atau ditubuhkan di dalam atau luar Malaysia, segala maklumat berkenaan dengan anda, hal ehwal anda dan/atau apa-apa Akaun dikekalkan oleh anda dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank untuk memudahkan perniagaan, operasi, kemudahan dan perkhidmatan yang diberikan atau disediakan oleh CIMB Bank, CIMB Islamic Bank dan/atau Kumpulan Syarikat-Syarikat kepada pelanggan mereka dan/atau melaksanakan Arahan anda.

  Pendedahan kepada Kumpulan Syarikat-Syarikat adalah untuk memudahkan operasi, perniagaan, jualan silang dan bagi tujuan lain CIMB Bank, CIMB Islamic Bank dan/atau Kumpulan Syarikat-Syarikat dengan syarat pendedahan bagi tujuan jualan silang tidak akan terjejas sekiranya pendedahan tersebut dibantah oleh anda dengan menghubungi CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank di talian dan alamat seperti berikut (yang mungkin ditukar oleh CIMB Bank dari semasa ke semasa dengan memberi notis pemberitahuan kepada anda) : Unit Resolusi Pelanggan (CRU), P.O. Box 10338, GPO Kuala Lumpur 50710 Wilayah Persekutuan, Tel: +603 6204 7788.

  Selanjutnya, jika CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank mempunyai niat untuk berkongsi maklumat anda (tidak termasuk maklumat berkenaan dengan hal ehwal anda ataupun akaun anda) dengan pihak ketiga untuk perikatan strategik, pemasaran dan tujuan-tujuan promosi, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah memastikan kebenaran anda telah diperolehi.
 • 12.3 Anda memberi kuasa kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank untuk mendapatkan apa-apa maklumat daripada mana-mana orang, organisasi, pihak berkuasa, syarikat, korporat atau badan yang tidak diperbadankan atau mana-mana entiti yang CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dengan secara suci hati mengganggap sesuai berkenaan dengan Akaun anda atau Perkhidmatan Perbankan dan membenarkan pendedahkan oleh orang tersebut mengenai apa-apa maklumat yang diperlukan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 12.4 Bagi tujuan transaksi JomPAY, anda mengakui dan bersetuju bahawa maklumat berkenaan dengan anda, hal ehwal anda, akaun anda, semua maklumat berkenaan dengan transaksi JomPAY atau Arahan anda berkenaan dengan JomPAY akan didedahkan kepada Payment Network Malaysia Sdn Bhd untuk diproses dan/atau melaksanakan Arahan anda.
 • 12.5 Dalam mengemukakan kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank apa-apa permohonan, Arahan atau dalam meneruskan penggunaan Akaun atau penggunaan CIMB Clicks, anda akan dianggap sebagai telah memberi kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dalam permohonan tersebut atau secara kelakuan, mana-mana yang berkenaan, pemberian kuasa dan kebenaran anda bagi pendedahan tersebut selaras dengan terma di sini.
 • 12.6 Walaupun CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan berusaha untuk memastikan keselamatan maklumat anda yang dihantar melalui CIMB Clicks, anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak membuat apa-apa waranti berkenaan yang sama dan anda dengan ini menerima risiko yang berkaitan dengan penggunaan medium internet, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko bahawa semua maklumat yang dihantar melalui CIMB Clicks mungkin boleh diakses oleh pihak ketiga yang tidak diberikuasa dan oleh yang demikian, anda tidak boleh memegang CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank bertanggungjawab atau berliabiliti bagi apa-apa akses yang tidak diberikuasa, kecurian maklumat atau apa-apa Kerugian yang diakibatkan, melainkan disebabkan oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.

13. Tanggungjawab anda dan Akujanji

 • 13.1 Anda hendaklah, pada setiap masa, bertanggungjawab untuk memperolehi and menggunakan pelayar web internet yang diperlukan dan/atau mana-mana perkakasan dan/atau perisian yang diperlukan termasuk apa-apa versi yang baru dan terkini, yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke CIMB Clicks atas risiko and perbelanjaan sendiri.
 • 13.2 Anda hendaklah bertanggungjawab dalam penyenggaraan apa-apa akaun yang dipunyai anda dengan Perkhidmatan Pembekal Rangkaian bagi akses anda ke CIMB Clicks dan dengan ini bersetuju, mengakui dan memahami bahawa akses sedemikian akan, setakat itu, tertakluk kepada terma dan syarat Perkhidmatan Pembekal Rangkaian anda.
 • 13.3 Anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan berliabiliti atas ketidakupayaan anda untuk akses ke CIMB Clicks atau mana-mana bahagiannya, penolakan transaksi anda, pemprosesan transaksi anda yang salah akibat daripada kegagalan anda untuk mengekalkan akaun anda dengan Perkhidmatan Pembekal Rangkaian anda ataupun kegagalan untuk memperolehi atau menggunakan pelayar web internet yang diperlukan dan/atau perkakasan lain dan/atau perisian termasuk tetapi tidak terhad kepada kepada apa-apa kegagalan untuk menaik taraf pelayar web internet yang berkenaan dan/atau perisian atau menggunakan versi yang baru dan terkini untuk yang sama, yang mungkin diperlukan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 13.4 Anda bersetuju untuk mematuhi semua langkah-langkah keselamatan berkenaan dengan Akaun anda dan akses kepada dan penggunaan CIMB Clicks seperti yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini dan apa-apa peraturan, polisi ataupun garis panduan berkenaan yang berkuatkuasa.
 • 13.5 Anda hendaklah melengkapi CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dengan data, maklumat dan Arahan yang lengkap, tepat dan tepat dalam masa berkaitan dan berkenaan dengan apa-apa transaksi dan pelaksanaan apa-apa transaksi yang dibuat melalui CIMB Clicks.
 • 13.6 Anda tidak boleh memulakan apa-apa tuntutan, tindakan atau saman undang-undang terhadap CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, bagi apa-apa kegunaan CIMB Clicks yang tidak diberikuasa sama ada akibat daripada CRN anda, kata laluan Perbankan Internet, TAC, SecureTAC dan ID Pengguna CIMB Clicks anda yang dikompromikan atau sebaliknya.
 • 13.7 Anda tidak boleh memulakan apa-apa tuntutan, tindakan atau saman undang-undang terhadap CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, bagi apa-apa kegunaan CIMB Clicks yang tidak diberikuasa akibat daripada CRN anda, PIN ATM CIMB, kata laluan Perbankan Internet, TAC, SecureTAC dan ID Pengguna CIMB Clicks anda yang dikompromikan atau sebaliknya.
 • 13.8 Anda tidak boleh bercampur tangan dengan akses kepada dan penggunaan CIMB Clicks atau Perkhidmatan Perbankan oleh pelanggan yang lain dan anda tidak boleh menggunakan CIMB Clicks bagi tujuan lain selain daripada melaksanakan transaksi yang dibenarkan berkenaan dengan Akaun anda. Anda tidak boleh menggodam, cuba untuk menggodam atau mendapatkan akses tanpa diberikuasa, sama ada secara langsung atau tidak langsung, ke CIMB Click, akaun pelanggan yang lain dan/atau Perkhidmatan Perbankan, bagi apa-apa tujuan.
 • 13.9 Anda hendaklah mematuhi semua kelakuan dan adab tertib yang munasabah dalam komunikasi anda dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan tidak boleh berkomunikasi apa-apa maklumat lucah atau menfitnah kepada CIMB Bank sama ada melalui CIMB Clicks atau sebaliknya.
 • 13.10 Anda hendaklah memastikan diri sendiri sentiasa dimaklumkan dan dikemas kini mengenai polisi dan amalan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang relevan dan terpakai dan terma lain yang berkaitan dengan Akaun, Perkhidmatan Perbankan dan CIMB Clicks yang disediakan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank kepada anda.
 • 13.11 Anda tidak boleh memasang atau menggunakan CIMB Clicks di peranti mudah alih yang 'jail-broken' atau 'rooted'. Pengubahsuaian yang tidak diberikuasa ke atas apa-apa sistem pengendalian peranti mudah alih ('jail-breaking' atau 'rooting') melangkaui ciri keselamatan dan menyebabkan banyak masalah kepada peranti yang digodam. CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank memberi amaran yang kuat terhadap pemasangan CIMB Clicks dalam mana-mana peranti mudah alih yang digodam kerana peranti mudah alih tersebut terdedah kepada serangan palsu dan boleh mendedahkan Akaun anda untuk digunakan oleh orang lain tanpa diberikuasa dan/atau menyebabkan akses tanpa diberikuasa dan/atau pengunaan CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan oleh mana-mana orang, sama ada dilaksanakan dari jauh atau yang sebaliknya. Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa Kerugian dan hendaklah menanggung rugi dan memegang lepas CIMB Bank terhadap apa-apa Kerugian akibat daripada kegunaan peranti mudah alih yang 'jail-broken' atau 'rooted' oleh anda dan anda tidak boleh memegang CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank bertanggungjawab atau berliabiliti untuk akses tanpa diberikuasa, kecurian maklumat atau apa-apa Kerugian yang diakibatkan daripadanya. CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank secara nyata menafikan liabiliti terhadap apa-apa Kerugian yang mungkin ditanggung atau dialami oleh anda (termasuk kerugian akibat daripada transaksi tanpa diberikuasa) yang timbul, berbangkit daripada atau akibat daripada kegunaan peranti mudah alih anda, perkakasan atau perisian yang 'jail-broken' atau 'rooted' dan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa Kerugian atau sebarang akibat lain berkaitan dengan sebarang peranti mudah alih, perkakasan atau perisian berkaitan dengan CIMB Clicks atau Perkhidmatan Perbankan yang rosak, tercemar atau gagal berfungsi oleh sebab yang sama ditawarkan oleh 'jail-braking' atau 'rooting'.
 • 13.12 Anda adalah di bawah tanggungjawab untuk menggunakan segala usaha penjagaan, ketekunan dan langkah berjaga-jaga untuk mencegah kehilangan, kecurian atau penggunaan penipuan peranti mudah alih anda dan untuk mengelakkan pendedahan TAC pada SMS atau TAC pada CIMB Messenger yang dihantar kepada anda kepada mana-mana orang. Anda bersetuju untuk mematuhi semua langkah yang munasabah untuk memaklumkan kepada Pusat Hubungan Pengguna CIMB Bank dengan segera berkenaan sebarang perubahan dalam nombor telefon berdaftar anda atau sekiranya berlaku kecurian atau kehilangan peranti mudah alih anda dan / atau pendedahan TAC pada SMS atau TAC pada CIMB Messenger, yang dihantar kepada anda, kepada mana-mana orang. Anda akan menanggung rugi dan memegang lepas CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank terhadap apa-apa liabiliti untuk kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan (undang-undang atau sebaliknya) yang timbul daripada pelanggaran tanggungjawab tersebut.

14. Kesilapan Pelaporan dan Pertanyaan

 • 14.1 Sekiranya anda ingin melaporkan apa-apa kesilapan atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan berhubung dengan CIMB Clicks, anda boleh menulis, e-mel atau hubungi Pusat Hubungan Pengguna CIMB di alamat dan nombor talian yang berikut:
  Unit Resolusi Pelanggan
  P.O. Box 10338
  GPO Kuala Lumpur
  50710 Wilayah Persekutuan

  Tel: +603 6204 7788
  Faks: +603 2691 3248
  E-mel: cru@cimb.com
  Untuk mengelakkan keraguan, semua panggilan telefon yang dibuat ke Pusat Hubungan Pengguna CIMB akan dicatat oleh CIMB Bank.
 • 14.2 Tertakluk kepada Klausa 14.3, anda mungkin dikehendaki untuk mendedahkan kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank semua maklumat yang berkaitan yang berkenaan dengan sebarang laporan, pertanyaan atau aduan termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor Akaun yang berkenaan, suatu keterangan berkenaan apa-apa kesilapan, pertanyaan atau aduan, tarikh transaksi atau kesilapan yang dipertikaikan, penjelasan tentang mengapa anda mempercayai bahawa ia adalah suatu kesilapan atau mengapa anda memerlukan lebih banyak maklumat dan jumlah yang terlibat dalam transaksi yang mencurigai dan dipertikaikan, pertanyaan atau aduan, seperti yang mungkin berkaitan. Walau apa pun, anda tidak boleh, pada bila-bila masa dan dalam apa jua keadaan sekalipun, mendedahkan Kata Laluan Perbankan Internet anda, SecureTAC, TAC dan ID Pengguna CIMB Clicks kepada mana-mana kakitangan atau wakil CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 14.3 Jika mana-mana komunikasi melibatkan maklumat sensitif atau sulit anda sama ada berhubung dengan Akaun anda atau sebarang transaksi yang dibuat berhubung dengannya atau sebaliknya, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak menggalakkan komunikasi mengenai maklumat tersebut melalui e-mel (bukan Pemesejan Selamat) dan anda bersetuju dan mengakui bahawa sekiranya anda meneruskan cara komunikasi sedemikian berhubungan dengan maklumat tersebut, anda akan berjanji untuk menanggung semua risiko yang berkenaan dengan cara komunikasi sedemikian dan tidak boleh, pada bila-bila masa sekalipun, memegang CIMB Bank bertanggungjawab atau berliabiliti untuk keselamatan maklumat tersebut atau apa-apa Kerugian yang dialami berhubung dengannya.
 • 14.4 Sekiranya CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank meminta anda membuat laporan, aduan atau pertanyaan secara bertulis kepada CIMB Bank, anda hendaklah berbuat demikian dalam tempoh lima (5) Hari perniagaan selepas itu. Sekiranya tiada laporan bertulis, aduan atau pertanyaan bertulis yang diterima oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dalam tempoh tersebut, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab menjalankan sebarang penyiasatan dan menjawab sebarang pertanyaan atau aduan tersebut.
 • 14.5 Tertakluk kepada Klausa 14.6, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan berusaha untuk menyiasat aduan tersebut, menjawab pertanyaan atau memaklumkan kepada anda mengenai hasil siasatannya secepat mungkin atau dalam mana-mana kes, dalam tempoh sepuluh (10) Hari perniagaan dari tarikh penerimaan laporan, pertanyaan atau aduan tersebut, atau di mana satu laporan bertulis, pertanyaan atau aduan berikutnya diminta oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berdasarkan Klausa 14.4, dalam tempoh sepuluh (10) Hari perniagaan dari tarikh penerimaan laporan bertulis, pertanyaan atau aduan yang berikutnya.
 • 14.6 Sekiranya CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank memerlukan lebih banyak masa untuk menjalankan penyiasatannya, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan melanjutkan tempoh yang dinyatakan dalam Klausa 14.5 di atas kepada apa-apa tempoh yang munasabah sebagaimana yang dianggap perlu mengikut budi bicara mutlaknya yang setakat yang munasabahnya tidak melebihi tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan laporan, pertanyaan atau aduan tersebut atau di mana satu laporan bertulis, pertanyaan atau aduan berikutnya diminta oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berdasarkan kepada Klausa 14.4, dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan laporan bertulis, pertanyaan atau aduan yang berikutnya.
 • 14.7 Anda hendaklah sedaya mungkin bekerjasama dan membantu CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dalam menjalankan siasatannya, termasuk membenarkan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan pasukan penyiasatannya untuk mengakses komputer dan / atau peranti mudah alih yang digunakan untuk mengurus transaksi yang dipertikaikan dalam tempoh lima (5) Hari perniagaan dari tarikh anda melaporkan pertanyaan atau aduan anda ke Pusat Hubungan Pengguna CIMB seperti yang dinyatakan dalam Klausa 14.1.
 • 14.8 Tertakluk kepada peruntukan Perjanjian ini, apabila selesai penyiasatan, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan membuat usaha yang munasabah untuk membetulkan apa-apa kesilapan dengan serta-merta dan membuat pelarasan yang perlu kepada Akaun anda dan memaklumkan kepada anda mengenai pelarasan yang dibuat menurut dengan itu.
 • 14.9 Dalam mana-mana kes, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan memaklumkan kepada anda tentang keputusan siasatan dalam tempoh sepuluh (10) Hari perniagaan selepas penyempurnaan siasatan CIMB Bank dalam Klausa 14.5 atau 14.6, mengikut mana-mana yang berkenaan.
 • 14.10 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank hendaklah mematuhi prosedur keselamatan yang ketat dan menggunakan keadaan teknologi seni untuk melindungi maklumat dan transaksi pelanggan terhadap akses tanpa diberikuasa, pendedahan, pengubahan dan / atau penyalahgunaannya. Selanjutnya, tertakluk kepada Klausa 16, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, menjamin jumlah pembayaran balik kepada anda sekiranya anda mengalami kerugian kewangan akibat kehilangan secara langsung dari Akaun anda yang timbul daripada penggunaan CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan dengan syarat selalu bahawa kerugian tersebut disebabkan oleh kerosakan sistem CIMB Bank, di mana kerosakan seperti itu akan tertakluk kepada pengesahan oleh Jabatan Perbankan Digital, CIMB Bank. Walau bagaimanapun, CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang disebabkan oleh ID Pengguna CIMB Clicks, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC dan / atau peranti mudah alih anda yang dicuri kerana ia merupakan tanggungjawab paling utama anda untuk memastikan maklumat anda selamat sepanjang masa.
 • 14.11 Jika anda tidak berpuas hati dengan hasil siasatan atau aduan anda, anda boleh merayu terhadap keputusan tersebut:-
  • 14.11.1 kepada Pengurusan Kanan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank secara bertulis kepada alamat yang dinyatakan dalam Klausa 14.1 di atas; atau
  • 14.11.2 dengan merujuk aduan tersebut kepada Skim Ombudsman Kewangan.

15. Kenyataan, Pengesahan dan Nasihat

 • 15.1 Jika CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank menghantar atau menyampaikan kepada anda suatu penyata, pengesahan atau nasihat, anda hendaklah mengesahkan setiap penyata, pengesahan atau nasihat sedemikian dan hendaklah memberi notis bertulis kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank mengenai apa-apa kesilapan atau peninggalan dalam mana-mana pernyataan, pengesahan atau nasihat sedemikian dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh penyataan, pengesahan atau nasihat tersebut menurut Klausa 14 di atas. Sekiranya tidak ada notis sedemikian yang diterima oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dalam tempoh empat belas (14) hari tersebut, pernyataan, pengesahan dan nasihat sedemikian akan dianggap terhadap anda sebagai benar, betul dan tepat berkenaan dengan semua transaksi dan jumlah yang dinyatakan di dalamnya dan akan menjadi bukti muktamad mengenai transaksi dan liabiliti anda kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.

16. Mengemas kini Butiran Pelanggan

 • 16.1 Anda hendaklah dengan segera memaklumkan kepada CIMB Bank secara bertulis atau dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang dianggap boleh diterima oleh CIMB Bank berkenaan apa-apa perubahan atau variasi dalam butir-butir peribadi anda dan CIMB Bank berhak untuk menganggap bahawa tidak ada perubahan atau variasi sehingga CIMB Bank telah menerima notis tersebut yang diberikan oleh anda. Peruntukan butir-butir tersebut semasa proses pendaftaran di CIMB Clicks tidak akan dianggap sebagai mengautomatikkan pengemaskinian butiran peribadi anda.

17. Pengecualian Liabiliti

 • 17.1 CIMB Bank akan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk memastikan operasi dan penyediaan CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan. Walau bagaimanapun, anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank tidak membuat apa-apa waranti atau representasi dalam apa jua bentuk berkenaan dengan CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan yang disediakan oleh CIMB Bank, CIMB Islamic Bank dan / atau anak syarikatnya, sekutu dan rakan perniagaan sama ada secara nyata atau tersirat dan tertakluk kepada Klausa 17.6, tidak akan bertanggungjawab atau berliabiliti terhadap apa-apa Kerugian tidak kira bagaimana sekalipun timbul sama ada dalam tort, kontrak atau indemniti, berhubungan dengan penyediaan CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan sama ada yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak orang lain dengan pengecualian Kerugian yang, tertakluk kepada Klausa 6.8, disebabkan oleh kelakuan penipuan atau kecuaian melampau Pegawai CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 17.2 Tanpa mengehadkan keluasan Klausa 17.1 di atas, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas Kerugian yang disebabkan atau timbul daripada satu atau lebih daripada peristiwa atau perkara berikut walau bagaimanapun disebabkan atau ditimbulkan:-
  • 17.2.1 Sebarang kerosakan, kecacatan dan / atau apa-apa kerosakan, gangguan atau kegagalan mana-mana telekomunikasi, komputer, terminal, pelayan atau peranti atau sistem lain atau sama ada atau tidak dimiliki, dikendalikan atau dikekalkan oleh anda, CIMB Bank atau mana-mana orang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan sebarang peralatan atau sistem sedemikian untuk menerima, mengiktiraf atau memproses mana-mana PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC, SecureTAC, ID Pengguna CIMB Clicks atau Arahan;
  • 17.2.2 Apa-apa kerosakan, gangguan dan / atau ketiadaan CIMB Clicks atau mana-mana bahagiannya, walau bagaimanapun timbul;
  • 17.2.3 Mana-mana Perkhidmatan Perbankan tidak dapat diakses, tersedia atau berfungsi;
  • 17.2.4 Apa-apa kegagalan atau kelewatan yang disebabkan oleh pelayar web internet anda atau perisian lain, virus komputer atau masalah yang berkaitan;
  • 17.2.5 Pencemaran, pemusnahan, perubahan, kehilangan atau kesilapan dalam Arahan anda atau sebarang data atau maklumat semasa penghantaran melalui CIMB Clicks;
  • 17.2.6 Mana-mana pencerobohan, gangguan atau serangan oleh mana-mana orang, virus, "Trojan Horse", "worm", makro, program berniat jahat atau komponen berbahaya yang lain atau program atau fail yang merosakkan;
  • 17.2.7 Sebarang penggunaan CIMB Clicks pada peranti mudah alih 'jail-broken' atau 'rooted' seperti yang dinyatakan dalam Klausa 13.11;
  • 17.2.8 Apa-apa kehilangan, kecurian atau penggunaan tanpa diberikuasa CIMB ATM PIN, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC, SecureTAC, ID Pengguna CIMB Clicks anda;
  • 17.2.9 Sebarang pemintasan jarak jauh akibat daripada program berniat jahat yang disimpan dalam mana-mana telekomunikasi, komputer atau mana-mana peranti lain sama ada atau tidak dimiliki, dikendalikan atau dikekalkan oleh anda;
  • 17.2.10 Sebarang akses dan penggunaan CIMB Clicks dan / atau Perkhidmatan Perbankan, PIN ATM CIMB, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC, SecureTAC, ID Pengguna CIMB Clicks serta sebarang perisian atau perkakasan lain yang disediakan oleh CIMB Bank kepada anda, jika ada;
  • 17.2.11 Apa-apa kerosakan dalam perisian atau perkakasan yang disediakan oleh CIMB Bank kepada anda, jika ada;
  • 17.2.12 Sebarang akses dan / atau penggunaan CIMB Clicks dan Perkhidmatan Perbankan yang tidak diberikuasa oleh mana-mana orang, sama ada dilakukan dari jauh atau sebaliknya;
  • 17.2.13 Apa-apa larangan, penggantungan, kelewatan atau sekatan akses anda kepada CIMB Clicks oleh undang-undang dan peraturan-peraturan mana-mana negara dari mana anda mengakses CIMB Clicks;
  • 17.2.14 Sebarang larangan, penggantungan, kelewatan atau sekatan akses anda kepada CIMB Clicks yang disebabkan oleh, berkaitan dengan atau berkenaan dengan Perkhidmatan Pembekal Rangkaian anda;
  • 17.2.15 Sebarang ketidaktepatan atau ketidaklengkapan maklumat, data atau Arahan yang diberikan oleh anda berhubung dengan apa-apa transaksi atau pelaksanaan apa-apa transaksi atau sebaliknya berhubung dengan peruntukan mana-mana Perkhidmatan Perbankan;
  • 17.2.16 Kegagalan, pengabaian atau peninggalan anda untuk mengekalkan dana yang mencukupi dalam Akaun yang berkaitan untuk melaksanakan mana-mana Arahan anda;
  • 17.2.17 Ketidakupayaan anda untuk melaksanakan apa-apa transaksi disebabkan oleh had yang ditetapkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa;
  • 17.2.18 Kegagalan, pengabaian atau peninggalan anda untuk bertindak mengikut terma dan syarat Perjanjian ini dan mana-mana peraturan-peraturan, polisi dan garis panduan yang sedang berkuatkuasa;
  • 17.2.19 Apa-apa kelewatan dalam penghantaran atau tidak penghantaran atau mana-mana dokumen atau bahan, apa-apa pun, di bawah Perjanjian ini;
  • 17.2.20 Sebarang peristiwa, kejadian yang berada di luar kawalan munasabah CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, gempa bumi, banjir, kilat, rusuhan, mogok, penguncian, tindakan kerajaan, peperangan, gangguan bekalan elektrik atau kuasa; atau
  • 17.2.21 Sebarang Kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga.
 • 17.3 Walaupun CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank ("Bank") akan membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat produk, harga dan kadar di laman web mereka adalah tepat dan terkini, adalah terdapat kemungkinan keadaan di mana maklumat, harga atau kadar yang tidak tepat atau tidak lengkap dipamerkan. Sekiranya maklumat harga atau kadar tersebut tidak betul atau tidak lengkap, Bank akan mempunyai hak tunggal dan budi bicara mutlaknya, untuk menolak, mengelakkan dan / atau membatalkan sebarang pesanan yang ditempahkan dan atau sebarang transaksi yang dilaksanakan di bawah Akaun, Perkhidmatan Perbankan dan apa-apa transaksi lain yang dilaksanakan disebabkan, ditimbul atau akibat daripada maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap. Pihak bank tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan laman web tersebut, dan secara nyata menolak liabiliti terhadap apa-apa kerugian yang ditanggung akibat kesilapan, ketidaktepatan salah nyata atau ketinggalan tersebut.
 • 17.4 Selagi CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank bertindak dengan dengan suci hati dalam tindakan atau melaksanakan apa-apa Arahan, CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank tidak akan bertanggungjawab atau berliability kepada anda dalam apa-apa cara bagi apa-apa Kerugian yang disebabkan atau timbul daripada pelaksanaan Arahan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atau apa-apa perkara yang timbul daripadanya.
 • 17.5 Tanpa menjejaskan keluasan yang terdahulu dan walau apa pun peruntukan yang bertentangan dalam Perjanjian ini atau dalam mana-mana perjanjian lain antara CIMB Bank dan anda, atau mana-mana perjanjian lain antara CIMB Islamic Bank dengan anda, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan dalam apa jua keadaan bertanggungjawab ataupun berliabiliti kepada anda untuk sebarang Kerugian tidak langsung atau Kerugian berbangkit, atau untuk ganti rugi punitif, sama ada timbul daripada sebarang pelanggaran kewajipan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank kepada anda, atau sebaliknya.
 • 17.6 Di mana CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank:
  • 17.6.1 gagal mematuhi prosedur aduan dan penyiasatan seperti yang dinyatakan dalam Klausa 14; dan/li>
  • 17.6.2 Kegagalan tersebut:
   • 17.6.2.1 disebabkan oleh penipuan atau kecuaian melampau Pegawai CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank; dan
   • 17.6.2.2 memudaratkan hasil aduan tersebut atau mengakibatkan kelambatan dalam resolusi,
   CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh, tertakluk kepada Klausa 5.4, 5.6 dan 5.7, berliabiliti kepada anda sehingga jumlah transaksi yang tertentu yang menjadi subjek aduan.

18. Variasi

 • 18.1 CIMB Bank atau berhak untuk menukar, mengubah, memotong, meminda, menambah atau mengubah terma dan syarat Perjanjian ini dari semasa ke semasa tetapi CIMB Bank akan, tertakluk kepada Klausa 18.4, memberi notis sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar berkenaan apa-apa terma dan syarat tambahan atau terma dan syarat yang dipinda.
 • 18.2 Notis tersebut boleh diberikan kepada anda sama ada secara bertulis dan dialamatkan kepada alamat terakhir yang diberikan oleh anda kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atau dalam bentuk notis yang dipaparkan di cawangan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atau dalam bentuk notis yang dipaparkan pada skrin apabila mengakses CIMB Clicks atau mengikut cara lain yang ditetapkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari semasa ke semasa.
 • 18.3 Sekiranya anda terus menggunakan CIMB Clicks selepas tarikh berkuatkuasa apa-apa terma dan syarat tambahan atau terma dan syarat yang dipinda, atau jika tiada tarikh berkuatkuasa yang ditetapkan, selepas tempoh dua puluh satu (21) hari kalendar apabila anda menerima notis itu, sama ada yang sebenar atau dianggap mengikut Klausa 19.2, maka anda akan dianggap telah menerima apa-apa terma dan syarat tambahan atau terma dan syarat yang dipinda dan bersetuju untuk terikat dengan yang sama.
 • 18.4 Anda bersetuju dan mengakui bahawa jika perubahan atau pindaan yang dibuat diperlukan oleh keperluan segera untuk memulihkan atau mengekalkan keselamatan transaksi Akaun anda, CIMB Clicks, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh meneruskan dengan membuat perubahan dan pindaan tersebut tanpa notis kepada anda.

19. Notis

 • 19.1 Melainkan dinyatakan sebaliknya di sini secara nyata, semua notis dan komunikasi oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhubung dengan CIMB Clicks boleh diberikan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dalam salah satu cara berikut:-
  • 19.1.1 Dengan pos berdaftar ke alamat terakhir anda dalam rekod CIMB Bank, sama ada dimasukkan ke dalam penyata Akaun berkala atau sebaliknya
  • 19.1.2 Dengan pos biasa ke alamat terakhir anda dalam rekod CIMB Bank atau rekod CIMB Islamic Bank, sama ada dimasukkan ke dalam penyata Akaun berkala atau sebaliknya;
  • 19.1.3 Dengan faksimile, e-mel atau lain-lain bentuk komunikasi serta-merta ke nombor telefon atau e-mel anda yang terakhir diketahui dalam rekod CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank;
  • 19.1.4 Dengan memaparkan di premis CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, termasuk cawangannya;
  • 19.1.5 Dengan memaparkan pada skrin apabila akses ke laman web CIMB Clicks;
  • 19.1.6 Dengan apa-apa cara yang dianggap sesuai oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 19.2 Semua notis dan komunikasi yang dihantar oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank kepada anda, akan, kecuali dinyatakan sebaliknya di sini atau dalam notis atau komunikasi tersebut, dianggap telah diterima dan berkuatkuasa, seperti berikut:-
  • 19.2.1 Jika melalui pos berdaftar; setelah pengakuan penerimaan;
  • 19.2.2 Jika melalui pos biasa, dua (2) hari selepas dihantar untuk Semenanjung Malaysia dan lima (5) hari selepas dihantar untuk Sabah & Sarawak dan tempat di luar Malaysia;
  • 19.2.3 Jika melalui faksimile, e-mel atau komunikasi serta-merta yang lain, apabila menghantar; dan
  • 19.2.4 Jika melalui paparan (sama ada di premis CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atau di laman web CIMB Clicks) apabila paparan tersebut dibuatkan.
 • 19.3 Semua notis dan komunikasi kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank hendaklah kecuali yang dinyatakan di sini, secara bertulis, ditandatangani oleh anda dan dihantar kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, di alamat CIMB Bank seperti yang dinyatakan di sini atau mana-mana alamat lain yang diberitahu kepada anda dari semasa ke semasa.
 • 19.4 Tertakluk dinyatakan sebaliknya di sini secara nyata, semua notis daripada anda kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan berkuatkuasa hanya apabila CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank (mengikut mana-mana yang berkenaan) merekod dengan sewajarnya dalam rekodnya.

20. Penamatan

 • 20.1 Tertakluk kepada Klausa 20.3, anda bersetuju dan mengakui bahawa CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank mempunyai hak tunggal dan budi bicara untuk menggantung, menamatkan atau menyekat akses anda ke CIMB Clicks atau mana-mana bahagiannya atas apa-apa sebab, dengan memberi tujuh (7) hari notis bertulis terlebih dahulu kepada anda dan tanpa apa-apa liabiliti kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang lain untuk berbuat demikian.
 • 20.2 Walau apa pun keluasan Klausa 20.1, CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh menamatkan, menggantung atau menyekat akses anda kepada CIMB Clicks sebaik sahaja memberi notis kepada anda, jika:-
  • 20.2.1 Anda tidak lagi mengekalkan mana-mana Akaun dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang boleh diakses menerusi CIMB Clicks;
  • 20.2.2 Anda melanggar mana-mana terma, syarat atau peruntukan Perjanjian ini atau ditetapkan oleh mana-mana badan perundangan, kawal selia atau pihak berkuasa yang lain atau badan berkaitan dengannya;
  • 20.2.3 Jika anda gagal untuk membayar apa-apa Fi atau Caj atau Cukai apabila kena dibayar;
  • 20.2.4 Jika anda telah memberikan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dengan maklumat palsu atau tidak lengkap untuk akses kepada atau penggunaan CIMB Clicks anda;
  • 20.2.5 Jika anda menjadi, mempunyai ancaman atau memutuskan untuk menjadi atau berada dalam bahaya menjadi subjek kepada apa-apa bentuk pentadbiran insolvensi;
  • 20.2.6 Jika, dalam pendapat CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, ia adalah demi kepentingan awam untuk berbuat demikian;
  • 20.2.7 Jika, dalam pendapat CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, ia dikehendaki untuk memudahkan siasatan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan penipuan yang dicurigai atau penggunaan yang tidak diberikuasa; atau
  • 20.2.8 Jika CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank diberitahu dan diminta oleh mana-mana pihak berkuasa, termasuk tetapi tidak terhad kepada Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Kerajaan Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa berkanun atau kerajaan ("pihak berkuasa yang berkenaan") untuk menamatkan, menggantung atau menyekat akses anda ke CIMB Clicks tanpa mengira sama ada pihak berkuasa yang berkaitan mempunyai kuasa sah untuk membuat permintaan kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
  • 20.2.9 Sekiranya, dalam pendapat CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, ia adalah diperlukan untuk memastikan atau mengekalkan keselamatan CIMB Clicks dan pengguna-penggunanya.
 • 20.2A Sekiranya anda tidak log masuk ke CIMB Clicks untuk tempoh 180 hari yang berterusan dari tarikh terakhir log masuk anda yang berjaya ke CIMB Clicks, akses CIMB Clicks anda akan dianggap tidak aktif dan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh menggantung akses anda ke CIMB Clicks tanpa sebarang notis kepada anda.
 • 20.3 Anda boleh menamatkan akses dan penggunaan CIMB Clicks anda atau mana-mana Perkhidmatan Perbankan tertentu pada bila-bila masa, dengan memberi sekurang-kurangnya empat belas (14) hari notis bertulis terlebih dahulu kepada CIMB Bank. Pemberitahuan itu tidak akan berkuatkuasa sehingga CIMB Bank telah menerima notis anda, mengakui dan meneruskan untuk menamatkan akses anda kepada dan penggunaan CIMB Clicks atau bahagian-bahagian yang berkaitan dengannya.
 • 20.4 Anda bersetuju dan mengakui bahawa penamatan tidak akan menjejaskan liabiliti atau kewajipan anda berkenaan dengan Arahan yang diterima oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank sebelum penamatan tersebut telah diproses atau sedang diproses oleh CIMB Bank.
 • 20.5 Anda selanjutnya bersetuju dan mengakui bahawa jika Arahan telah diterima oleh CIMB Bank sebelum penamatan tersebut di sini tetapi belum diproses, dan akses anda ke CIMB Clicks kemudiannya ditamatkan, anda tidak akan memegang CIMB Bank bertanggungjawab atau berliabiliti atas sebarang kegagalan untuk memproses Arahan tersebut.
 • 20.6 Sebarang hak dan tanggungjawab di bawah Perjanjian ini, yang mana bersifat kekal wujud sungguhpun berlaku penamatan, akan terus berkuatkuasa dan memberi kesan sepenuhnya.

21. Pampasan

 • 21.1 Sebagai tambahan dan tanpa menjejaskan hak atau remedi lain CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, sama ada di bawah Perjanjian ini atau sebaliknya, anda akan menanggung rugi dan memegang lepas CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dari dan terhadap sebarang dan semua Kerugian yang ditanggung oleh CIMB Bank atau Bank CIMB Islamic akibat daripada mana-mana yang berikut:-
  • 21.1.1 Apa-apa kegagalan oleh anda untuk mematuhi mana-mana terma dan syarat Perjanjian ini; dan / atau
  • 21.1.2 CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang bertindak menurut apa-apa Arahan atau mengikut apa-apa cara menurut Perjanjian ini.
 • 21.2 Anda bersetuju dan mengakui bahawa kewajipan anda untuk menanggung rugi CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank di sini akan kekal wujud sungguhpun penamatan Perjanjian ini atau CIMB Clicks.
 • 21.3 Anda akan menanggung rugi dan memegang lepas CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank daripada dan terhadap apa-apa dan semua Fi dan Caj atau Cukai yang kena dibayar oleh anda menurut Perjanjian ini dan anda memberi kuasa yang tidak boleh dibatalkan kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank untuk mendebitkan mana-mana Akaun anda untuk pembayaran Fi dan Caj atau Cukai tersebut.

22. Lien Am

 • 22.1 Sebagai tambahan dan tanpa menjejaskan mana-mana hak CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank di bawah undang-undang atau sebaliknya, semua dana, instrumen dan harta lain milik anda dalam pemilikan atau kawalan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank adalah tertakluk kepada lien am yang memihak kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berkenaan dengan semua jumlah atau liabiliti lain sekarang atau pada bila-bila masa selepas ini terhutang, yang terhutang atau ditanggung oleh anda kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank atas Akaun, CIMB Clicks atau mana-mana Perkhidmatan Perbankan, atau selainnya dengan apa jua cara, dalam mana-mana mata wang, sama ada sebenar atau kontingen, bersesama atau berasingan dan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank boleh menggunakan hasilnya dalam menyelesaikan jumlah dan liabiliti tersebut.

23. Penggunaan Antarabangsa

 • 23.1 Anda bersetuju dan mengakui bahawa akses dan penggunaan CIMB Clicks oleh anda dari luar Malaysia mungkin tertakluk kepada, antara lain:-
  • 23.1.1 peraturan kawalan pertukaran Bank Negara Malaysia;
  • 23.1.2 fiskal atau keperluan-keperluan kawalan tukaran lain di negara di mana transaksi itu dilaksanakan atau diminta; atau
  • 23.1.3 undang-undang dan peraturan-peraturan lain Malaysia yang berkenaan dan negara di mana transaksi itu dilaksanakan atau diminta.
 • 23.2 Selanjutnya, anda bersetuju dan mengakui bahawa Bank Negara Malaysia dan undang-undang dan peraturan-peraturan negara di mana transaksi tersebut dilaksanakan atau diminta boleh mengehadkan atau menentukan jumlah maksimum transaksi tertentu dan tujuan transaksi tersebut dilaksanakan.

24. Keterangan

 • 24.1 Anda bersetuju dan mengakui untuk tidak mempertikaikan kesahihan, ketepatan atau ketulenan mana-mana keterangan Arahan dan / atau komunikasi anda yang dihantar antara CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa keterangan dalam bentuk rekod komputer CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank yang boleh mengambil bentuk, antara lain, dalam bentuk log telefon, log transaksi, pita magnetik, kartrij, cetakan komputer untuk sebarang komunikasi dan sebarang bentuk maklumat dan penyimpanan data, yang semuanya telah dihasilkan oleh komputer CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, dalam penggunaan biasa mereka.
 • 24.2 Menurut Klausa 23.1, anda selanjutnya bersetuju dan mengakui bahawa ia hendaklah merujuk dan pada setiap masa, melayan semua rekod komputer CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank di dalamnya sebagai bukti konklusif berkenaan Arahan dan / atau komunikasi anda yang diterima atau dihantar oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank.
 • 24.3 Walau apa pun yang terkandung dalam Perjanjian ini, anda bersetuju dan mengakui bahawa semua Arahan dan / atau komunikasi anda yang dihantar kepada CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan memenuhi standard operasi dan keperluan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank akan dianggap sebagai baik, dan memberi kesan yang sama seperti, komunikasi dokumentari yang ditulis dan / atau ditandatangani.

25. Umum

 • 25.1 Kegagalan atau kelewatan di pihak CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dalam menjalankan apa-apa hak, kuasa, keistimewaan atau remedi di bawah Perjanjian ini atas apa-apa keingkaran oleh anda tidak akan menjejaskan mana-mana hak, kuasa, keistimewaan atau remedi, atau ditafsirkan sebagai penepian atau apa-apa persetujuan (akuiesens) dalam keingkaran tersebut. Tiada penepian adalah sah kecuali dibuat secara bertulis oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank. Sebarang penepian oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank tidak akan beroperasi sebagai penepian bagi sebarang keingkaran anda yang seterusnya.
 • 25.2 Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang sekarang atau akan datang, peruntukan sedemikian akan diasingkan sepenuhnya dan Perjanjian ini akan ditafsirkan dan dikuatkuasakan seolah-olah peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak pernah mengandungi sebahagiannya dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atau oleh pengasingannya dari sini.
 • 25.3 Walau apa pun, dari mana anda mengakses CIMB Clicks, anda bersetuju dan mengakui bahawa Perjanjian ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia yang lazim dan tertakluk kepada Klausa 24.4, mahkamah Malaysia akan mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar dan menentukan semua tindakan dan prosiding yang timbul daripada Perjanjian ini dan dengan sewajarnya, anda juga bersetuju dan mengakui untuk tertakluk kepada perkara yang sama.
 • 25.4 Walau apa pun yang terkandung di sini, anda bersetuju dan mengakui bahawa anda akan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk berunding dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dengan suci hati dan menyelesaikan secara berbaik-baik apa-apa pertikaian yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Jika mana-mana pertikaian tersebut tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan secara berbaik-baik, anda boleh merujuk pertikaian tersebut kepada Skim Ombudsman Kewangan. Sekiranya pengantaraan tersebut tidak dapat menyebabkan penyelesaian, perkara tersebut, pada pemilihan sama ada anda atau CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank, boleh dikemukakan kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa di Malaysia.